Cải cách thể chế kinh tế

[CPP] CẢI CÁCH THỂ CHẾ KINH TẾ là gì? Tên tiếng Anh của Cải cách thể chế kinh tế là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Cải cách thể chế kinh tế.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Cải cách thể chế kinh tế Economic institutional reforms

Khái niệm Cải cách thể chế kinh tế

Cải cách thể chế kinh tế trong tiếng Anh gọi là: Economic institutional reforms.

Thể chế kinh tế là một hệ thống các qui phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất – kinh doanh và các quan hệ kinh tế.

Bao gồm các yếu tố chủ yếu là các đạo luật, qui chế, qui tắc, chuẩn mực về kinh tế gắn với các chế tài về xử lí vi phạm, các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lí nhà nước về kinh tế, truyền thống văn hóa và văn minh kinh doanh, cơ chế vận hành nền kinh tế.

Từ khái niệm thể chế kinh tế, có thể hiểu “Cải cách thể chế kinh tế” tức là thay đổi cách quản lí, thay đổi cơ chế quản trị, cơ chế sử dụng, sở hữu để tạo ra động lực đột phá, phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống. Cải cách thể chế kinh tế là chuyển đổi về đường lối, phương hướng để phù hợp với nền kinh tế thị trường.

Sự cần thiết của cải cách thể chế kinh tế tại Việt Nam

Lịch sử phát triển các khuôn khổ thể chế kinh tế thế giới cho thấy cải cách thể chế kinh tế đã thúc đẩy sự thay đổi về kinh tế của các quốc gia. Thể chế kinh tế là một trong các trụ cột quan trọng bảo đảm cho hệ thống chính trị ổn định và phát triển, là cơ sở bảo đảm cho các thể chế khác cùng tồn tại và phát triển.

Sau 30 năm thực hiện cải cách, những khuyết tật, yếu kém của thể chế kinh tế đang bộc lộ. Nay chúng ta cần đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để tạo ra động cơ và động lực mới cho phát triển.

Thực tiễn đang đòi hỏi phải có một thể chế kinh tế mới phù hợp hơn, năng động và hiệu quả hơn, có khả năng khơi dậy động lực cho phát triển kinh tế, khuyến khích mọi người trong xã hội hăng say làm kinh tế, khuyến khích con người sáng tạo, cống hiến, làm giàu cho mình và cho xã hội.

Động lực phát triển kinh tế bền vững

Cải cách thể chế kinh tế hướng đến hoàn thiện kinh tế thị trường có ý nghĩa quan trọng, là nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, tăng tốc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cải cách thể chế kinh tế là yếu tố then chốt để tạo động lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, sớm đưa nước Việt Nam thoát ra nhóm nước thu nhập trung bình thấp, bắt nhịp với dòng chảy chung của thế giới.

Như vậy, cải cách thể chế kinh tế là yêu cầu khách quan và vô cùng cấp thiết mang tính chiến lược nhằm khơi dậy và giải phóng các tiềm năng của đất nước đối với sự phát triển của kinh tế Việt Nam.

(Tài liệu tham khảo: Vai trò cải cách thể chế kinh tế – Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính động lực cho phát triển kinh tế bền vững, ThS. Trần Thị Thanh Thu, Tạp chí Công thương, 2020)

Định nghĩa tóm tắt:

Cải cách thể chế kinh tế có tên tiếng Anh là Economic institutional reforms.

Cải cách thể chế kinh tế là thay đổi cách quản lí, thay đổi cơ chế quản trị, cơ chế sử dụng, sở hữu để tạo ra động lực đột phá, phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống. Cải cách thể chế kinh tế là chuyển đổi về đường lối, phương hướng để phù hợp với nền kinh

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Cải cách thể chế kinh tế (Economic institutional reforms) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Cải cách thể chế kinh tế (hay trong tiếng Anh là Economic institutional reforms). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.