Chấp nhận giá chào mua

[CPP] CHẤP NHẬN GIÁ CHÀO MUA là gì? Tên tiếng Anh của Chấp nhận giá chào mua là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Chấp nhận giá chào mua.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Chấp nhận giá chào mua Hit The Bid

Khái niệm Chấp nhận giá chào mua

Chấp nhận giá chào mua trong tiếng Anh là Hit The Bid.

Chấp nhận giá chào mua là một thuật ngữ thông dụng được sử dụng để mô tả một sự kiện trong đó một nhà giao dịch đồng ý bán tại mức giá chào mua được yết giá bởi một nhà giao dịch khác. Chênh lệch giá mua-giá bán được kiểm soát bởi nhà môi giới hoặc nhà tạo lập thị trường – người thu tiền hoa hồng dựa trên chênh lệch giá mua-giá bán.

Nội dung về sự chấp nhận giá chào mua

‘Chấp nhận giá chào mua’ là bán chứng khoán cho một bên khác tại mức giá chào mua. Mức giá này đại diện cho việc người bán tin rằng thời điểm hiện tại giá chứng khoán đang ở mức cao nhất trong số những người ra giá cạnh tranh.

Mức giá cao nhất mà nhà giao dịch sẵn sàng chi trả để chờ giá tăng được gọi là giá chào mua. Mặt khác, mức giá thấp nhất mà một người chuẩn bị bán một cổ phiếu được gọi là giá chào bán. Giá chào bán của chứng khoán thường thấp hơn giá chào mua. Sự chênh lệch giá này là do người mua sẽ không đầu tư vào chứng khoán có giá cao hơn giá mà họ sẵn sàng bán.

Ví dụ về sự chấp nhận giá chào mua

Ví dụ, một người quản lí danh mục đầu tư có một trái phiếu rủi ro cao mà họ muốn bán. Người quản lí danh mục đầu tư kêu gọi một nhà môi giới trái phiếu rủi ro cao để thu hút giá chào mua cho trái phiếu rủi ro cao. Nhà môi giới tìm tới người mua tiềm năng và ngay lập tức thực hiện giá chào mua là 75 đô la cho trái phiếu. Nhà môi giới ra giá chào mua này cho người bán. Nhưng người bán từ chối.

Một giá chào mua khác được đưa ra bởi nhà tạo lập thị trường với giá là 74 đô la, người bán lại từ chối. Sau đó, người môi giới quay lại với người bán với giá chào mua là 74,50 đô la. Người bán chấp nhận giá chào mua và bán nó với giá được đòi hỏi. Mặt khác của sự ‘chấp nhận giá chào mua’ là ‘nâng lời đề nghị’. Nâng lời đề nghị tức là chi trả một chứng khoán. Trong trường hợp này, người giao dịch mua trái phiếu rủi ro cao từ người quản lí danh mục đầu tư là ‘nâng lời đề nghị’ từ nhà môi giới.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Chấp nhận giá chào mua có tên tiếng Anh là Hit The Bid.

Chấp nhận giá chào mua là một thuật ngữ thông dụng được sử dụng để mô tả một sự kiện trong đó một nhà giao dịch đồng ý bán tại mức giá chào mua được yết giá bởi một nhà giao dịch khác.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Chấp nhận giá chào mua (Hit The Bid) là gì? Nội dung về sự chấp nhận giá chào mua. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Chấp nhận giá chào mua (hay trong tiếng Anh là Hit The Bid). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.