Chuyển đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu trong Microsoft Excel và Google Sheets

[CPP] Bạn đang tìm cách chuyển đổi tiếng Việt có dấu thành không dấu với Microsoft Excel và Google Sheets? How to change accented characters to regular non-accented characters in Microsoft Excel/Google Sheets? Hiện tại có nhiều công cụ online có thể giúp bạn làm điều này, nhưng đối với những dữ liệu lớn và cần thao tác ngay trong bảng tính, bạn cần phải biết cách. Hãy tham khảo ngay bài viết này nhé!

Bài viết này có ích cho ai?
 • Những bạn thích vọc code
 • Đáp ứng các dự án về web, đặc biệt là thay đổi url (permalink) theo ý mình muốn

How to replace accented characters with regular characters in Microsoft Excel/Google Sheets?

Đầu tiên, chúng tôi sẽ cung cấp danh sách bảng chữ cái tiếng Việt. Kế đến chúng tôi sẽ đưa ra chữ cái nào có dấu (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng). Mục đích của việc này là ở mỗi cách phân loại sẽ phục vụ nhu cầu của từng người. Và cuối cùng là công thức thay đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu, chữ hoa sang chữ thường và ngược lại, chữ cái tiếng việt sang chữ cái Latinh… trong Microsoft ExcelGoogle Sheets.

Lấy công thức nhanh:

Muốn xem cách làm bạn có thể kéo xuống phần dưới. Còn muốn lấy code nhanh thì lấy phần này nhé (3 công thức áp dụng tất cả).

Thông tin thêm
(1) Lấy công thức dán vào phần mềm note trong máy tính để loại bỏ định dạng trước; (2) Thay các dấu (sử dụng phím tắt Ctrl + H) thành dấu trên bàn phím của bạn để hạn chế lỗi phát sinh do không trùng khớp định dạng dấu ; (3) Thay A2 thành ô cần thay đổi trong bảng tinh Microsoft Excel hoặc Google Sheets.

(1) Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu & giữ nguyên định dạng Hoa/Thường:
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,”B”,”B”),”C”,”C”),”D”,”D”),”Đ”,”D”),”G”,”G”),”H”,”H”),”K”,”K”),”L”,”L”),”M”,”M”),”N”,”N”),”P”,”P”),”Q”,”Q”),”R”,”R”),”S”,”S”),”T”,”T”),”V”,”V”),”X”,”X”),”A”,”A”),”Ă”,”A”),””,”A”),”E”,”E”),”Ê”,”E”),”I”,”I”),”O”,”O”),”Ô”,”O”),”Ơ”,”O”),”U”,”U”),”Ư”,”U”),”Y”,”Y”),”À”,”A”),”Ằ”,”A”),”Ầ”,”A”),”È”,”E”),”Ề”,”E”),”Ì”,”I”),”Ò”,”O”),”Ồ”,”O”),”Ờ”,”O”),”Ù”,”U”),”Ừ”,”U”),”Ỳ”,”Y”),”Á”,”A”),”Ắ”,”A”),”Ấ”,”A”),”É”,”E”),”Ế”,”E”),”Í”,”I”),”Ó”,”O”),”Ố”,”O”),”Ớ”,”O”),”Ú”,”U”),”Ứ”,”U”),”Ý”,”Y”),”Ả”,”A”),”Ẳ”,”A”),”Ẩ”,”A”),”Ẻ”,”E”),”Ể”,”E”),”Ỉ”,”I”),”Ỏ”,”O”),”Ổ”,”O”),”Ở”,”O”),”Ủ”,”U”),”Ử”,”U”),”Ỷ”,”Y”),”Ô,”A”),”Ẵ”,”Ẵ”),”Ẫ”,”A”),”Ẽ”,”E”),”Ễ”,”E”),”Ĩ”,”I”),”Õ”,”O”),”Ỗ”,”O”),”Ỡ”,”O”),”Ũ”,”U”),”Ữ”,”U”),”Ỹ”,”Y”),”Ạ”,”A”),”Ặ”,”A”),”Ậ”,”A”),”Ẹ”,”E”),”Ệ”,”E”),”Ị”,”I”),”Ọ”,”O”),”Ộ”,”O”),”Ợ”,”O”),”Ụ”,”U”),”Ự”,”U”),”Ỵ”,”Y”),”b”,”b”),”c”,”c”),”d”,”d”),”đ”,”d”),”g”,”g”),”h”,”h”),”k”,”k”),”l”,”l”),”m”,”m”),”n”,”n”),”p”,”p”),”q”,”q”),”r”,”r”),”s”,”s”),”t”,”t”),”v”,”v”),”x”,”x”),”a”,”a”),”ă”,”a”),”â”,”a”),”e”,”e”),”ê”,”e”),”i”,”i”),”o”,”o”),”ô”,”o”),”ơ”,”o”),”u”,”u”),”ư”,”u”),”y”,”y”),”à”,”a”),”ằ”,”a”),”ầ”,”a”),”è”,”e”),”ề”,”e”),”ì”,”i”),”ò”,”o”),”ồ”,”o”),”ờ”,”o”),”ù”,”u”),”ừ”,”u”),”ỳ”,”y”),”á”,”a”),”ắ”,”a”),”ấ”,”a”),”é”,”e”),”ế”,”e”),”í”,”i”),”ó”,”o”),”ố”,”o”),”ớ”,”o”),”ú”,”u”),”ứ”,”u”),”ý”,”y”),”ả”,”a”),”ẳ”,”a”),”ẩ”,”a”),”ẻ”,”e”),”ể”,”e”),”ỉ”,”i”),”ỏ”,”o”),”ổ”,”o”),”ở”,”o”),”ủ”,”u”),”ử”,”u”),”ỷ”,”y”),”ã”,”a”),”ẵ”,”a”),”ẫ”,”a”),”ẽ”,”e”),”ễ”,”e”),”ĩ”,”i”),”õ”,”o”),”ỗ”,”o”),”ỡ”,”o”),”ũ”,”u”),”ữ”,”u”),”ỹ”,”y”),”ạ”,”a”),”ặ”,”a”),”ậ”,”a”),”ẹ”,”e”),”ệ”,”e”),”ị”,”i”),”ọ”,”o”),”ộ”,”o”),”ợ”,”o”),”ụ”,”u”),”ự”,”u”),”ỵ”,”y”)

(2) Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu & chuyển tất cả ký tự về chữ Hoa:

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,”B”,”B”),”C”,”C”),”D”,”D”),”Đ”,”D”),”G”,”G”),”H”,”H”),”K”,”K”),”L”,”L”),”M”,”M”),”N”,”N”),”P”,”P”),”Q”,”Q”),”R”,”R”),”S”,”S”),”T”,”T”),”V”,”V”),”X”,”X”),”A”,”A”),”Ă”,”A”),””,”A”),”E”,”E”),”Ê”,”E”),”I”,”I”),”O”,”O”),”Ô”,”O”),”Ơ”,”O”),”U”,”U”),”Ư”,”U”),”Y”,”Y”),”À”,”A”),”Ằ”,”A”),”Ầ”,”A”),”È”,”E”),”Ề”,”E”),”Ì”,”I”),”Ò”,”O”),”Ồ”,”O”),”Ờ”,”O”),”Ù”,”U”),”Ừ”,”U”),”Ỳ”,”Y”),”Á”,”A”),”Ắ”,”A”),”Ấ”,”A”),”É”,”E”),”Ế”,”E”),”Í”,”I”),”Ó”,”O”),”Ố”,”O”),”Ớ”,”O”),”Ú”,”U”),”Ứ”,”U”),”Ý”,”Y”),”Ả”,”A”),”Ẳ”,”A”),”Ẩ”,”A”),”Ẻ”,”E”),”Ể”,”E”),”Ỉ”,”I”),”Ỏ”,”O”),”Ổ”,”O”),”Ở”,”O”),”Ủ”,”U”),”Ử”,”U”),”Ỷ”,”Y”),”Ô,”A”),”Ẵ”,”Ẵ”),”Ẫ”,”A”),”Ẽ”,”E”),”Ễ”,”E”),”Ĩ”,”I”),”Õ”,”O”),”Ỗ”,”O”),”Ỡ”,”O”),”Ũ”,”U”),”Ữ”,”U”),”Ỹ”,”Y”),”Ạ”,”A”),”Ặ”,”A”),”Ậ”,”A”),”Ẹ”,”E”),”Ệ”,”E”),”Ị”,”I”),”Ọ”,”O”),”Ộ”,”O”),”Ợ”,”O”),”Ụ”,”U”),”Ự”,”U”),”Ỵ”,”Y”),”b”,”B”),”c”,”C”),”d”,”D”),”đ”,”D”),”g”,”G”),”h”,”H”),”k”,”K”),”l”,”L”),”m”,”M”),”n”,”N”),”p”,”P”),”q”,”Q”),”r”,”R”),”s”,”S”),”t”,”T”),”v”,”V”),”x”,”X”),”a”,”A”),”ă”,”A”),”â”,”A”),”e”,”E”),”ê”,”E”),”i”,”I”),”o”,”O”),”ô”,”O”),”ơ”,”O”),”u”,”U”),”ư”,”U”),”y”,”Y”),”à”,”A”),”ằ”,”A”),”ầ”,”A”),”è”,”E”),”ề”,”E”),”ì”,”I”),”ò”,”O”),”ồ”,”O”),”ờ”,”O”),”ù”,”U”),”ừ”,”U”),”ỳ”,”Y”),”á”,”A”),”ắ”,”A”),”ấ”,”A”),”é”,”E”),”ế”,”E”),”í”,”I”),”ó”,”O”),”ố”,”O”),”ớ”,”O”),”ú”,”U”),”ứ”,”U”),”ý”,”Y”),”ả”,”A”),”ẳ”,”A”),”ẩ”,”A”),”ẻ”,”E”),”ể”,”E”),”ỉ”,”I”),”ỏ”,”O”),”ổ”,”O”),”ở”,”O”),”ủ”,”U”),”ử”,”U”),”ỷ”,”Y”),”ã”,”A”),”ẵ”,”Ẵ”),”ẫ”,”A”),”ẽ”,”E”),”ễ”,”E”),”ĩ”,”I”),”õ”,”O”),”ỗ”,”O”),”ỡ”,”O”),”ũ”,”U”),”ữ”,”U”),”ỹ”,”Y”),”ạ”,”A”),”ặ”,”A”),”ậ”,”A”),”ẹ”,”E”),”ệ”,”E”),”ị”,”I”),”ọ”,”O”),”ộ”,”O”),”ợ”,”O”),”ụ”,”U”),”ự”,”U”),”ỵ”,”Y”)

(3) Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu & chuyển tất cả ký tự về chữ Thường:

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,”B”,”b”),”C”,”c”),”D”,”d”),”Đ”,”d”),”G”,”g”),”H”,”h”),”K”,”k”),”L”,”l”),”M”,”m”),”N”,”n”),”P”,”p”),”Q”,”q”),”R”,”r”),”S”,”s”),”T”,”t”),”V”,”v”),”X”,”x”),”A”,”a”),”Ă”,”a”),””,”a”),”E”,”e”),”Ê”,”e”),”I”,”i”),”O”,”o”),”Ô”,”o”),”Ơ”,”o”),”U”,”u”),”Ư”,”u”),”Y”,”y”),”À”,”a”),”Ằ”,”a”),”Ầ”,”a”),”È”,”e”),”Ề”,”e”),”Ì”,”i”),”Ò”,”o”),”Ồ”,”o”),”Ờ”,”o”),”Ù”,”u”),”Ừ”,”u”),”Ỳ”,”y”),”Á”,”a”),”Ắ”,”a”),”Ấ”,”a”),”É”,”e”),”Ế”,”e”),”Í”,”i”),”Ó”,”o”),”Ố”,”o”),”Ớ”,”o”),”Ú”,”u”),”Ứ”,”u”),”Ý”,”y”),”Ả”,”a”),”Ẳ”,”a”),”Ẩ”,”a”),”Ẻ”,”e”),”Ể”,”e”),”Ỉ”,”i”),”Ỏ”,”o”),”Ổ”,”o”),”Ở”,”o”),”Ủ”,”u”),”Ử”,”u”),”Ỷ”,”y”),”Ô,”a”),”Ẵ”,”a”),”Ẫ”,”a”),”Ẽ”,”e”),”Ễ”,”e”),”Ĩ”,”i”),”Õ”,”o”),”Ỗ”,”o”),”Ỡ”,”o”),”Ũ”,”u”),”Ữ”,”u”),”Ỹ”,”y”),”Ạ”,”a”),”Ặ”,”a”),”Ậ”,”a”),”Ẹ”,”e”),”Ệ”,”e”),”Ị”,”i”),”Ọ”,”o”),”Ộ”,”o”),”Ợ”,”o”),”Ụ”,”u”),”Ự”,”u”),”Ỵ”,”y”),”b”,”b”),”c”,”c”),”d”,”d”),”đ”,”d”),”g”,”g”),”h”,”h”),”k”,”k”),”l”,”l”),”m”,”m”),”n”,”n”),”p”,”p”),”q”,”q”),”r”,”r”),”s”,”s”),”t”,”t”),”v”,”v”),”x”,”x”),”a”,”a”),”ă”,”a”),”â”,”a”),”e”,”e”),”ê”,”e”),”i”,”i”),”o”,”o”),”ô”,”o”),”ơ”,”o”),”u”,”u”),”ư”,”u”),”y”,”y”),”à”,”a”),”ằ”,”a”),”ầ”,”a”),”è”,”e”),”ề”,”e”),”ì”,”i”),”ò”,”o”),”ồ”,”o”),”ờ”,”o”),”ù”,”u”),”ừ”,”u”),”ỳ”,”y”),”á”,”a”),”ắ”,”a”),”ấ”,”a”),”é”,”e”),”ế”,”e”),”í”,”i”),”ó”,”o”),”ố”,”o”),”ớ”,”o”),”ú”,”u”),”ứ”,”u”),”ý”,”y”),”ả”,”a”),”ẳ”,”a”),”ẩ”,”a”),”ẻ”,”e”),”ể”,”e”),”ỉ”,”i”),”ỏ”,”o”),”ổ”,”o”),”ở”,”o”),”ủ”,”u”),”ử”,”u”),”ỷ”,”y”),”ã”,”a”),”ẵ”,”a”),”ẫ”,”a”),”ẽ”,”e”),”ễ”,”e”),”ĩ”,”i”),”õ”,”o”),”ỗ”,”o”),”ỡ”,”o”),”ũ”,”u”),”ữ”,”u”),”ỹ”,”y”),”ạ”,”a”),”ặ”,”a”),”ậ”,”a”),”ẹ”,”e”),”ệ”,”e”),”ị”,”i”),”ọ”,”o”),”ộ”,”o”),”ợ”,”o”),”ụ”,”u”),”ự”,”u”),”ỵ”,”y”)

Bảng chữ cái tiếng Việt (chữ Quốc ngữ)

Bảng chữ cái tiếng Việt đầy đủ

Tiếng Việt gồm 29 chữ cái gần giống với bảng chữ cái Tiếng Anh (bảng chữ cái Latinh gồm 26 mẫu tự).

Bảng 29 chữ cái tiếng Việt đầy đủ
STT Hoa Thường
1 A a
2 Ă ă
3 Â â
4 B b
5 C c
6 D d
7 Đ đ
8 E e
9 Ê ê
10 G g
11 H h
12 I i
13 K k
14 L l
15 M m
16 N n
17 O o
18 Ô ô
19 Ơ ơ
20 P p
21 Q q
22 R r
23 S s
24 T t
25 U u
26 Ư ư
27 V v
28 X x
29 Y y

 

* Bảng chữ cái tiếng Anh (26 chữ cái):

Bảng 26 chữ cái tiếng Anh đầy đủ
STT Hoa Thường
1 A a
2 B b
3 C c
4 D d
5 E e
6 F f
7 G g
8 H h
9 I i
10 J j
11 K k
12 L l
13 M m
14 N n
15 O o
16 P p
17 Q q
18 R r
19 S s
20 T t
21 U u
22 V v
23 W w
24 X x
25 Y y
26 Z z

 

Tách bảng chữ cái tiếng Việt thành 2 phần: nguyên âm và phụ âm
Sau đây, chúng ta sẽ tách bảng chữ cái tiếng Việt thành 2 phần: phụ âm và nguyên âm có dấu

Bảng chữ cái phụ âm đầu

Chữ quốc ngữ có 17 chữ cái phụ âm.

Bảng 17 chữ cái phụ âm tiếng Việt
STT Hoa Thường
1 B b
2 C c
3 D d
4 Đ đ
5 G g
6 H h
7 K k
8 L l
9 M m
10 N n
11 P p
12 Q q
13 R r
14 S s
15 T t
16 V v
17 X x

 

 • Như vậy, chữ cái phụ âm đầu chỉ có 1 chữ cái cần chuyển đổi là Đ (đ) thành D (d)
 • Trong trường hợp bạn muốn thay đổi đồng thời có dấu sang không dấu và Hoa sang Thường hoặc Thường sang Hoa bạn phải sử dụng tất cả 17 ký tự Hoa/Thường này.

Bảng chữ cái nguyên âm mang dấu phụ (dấu âm)

Bảng chữ cái nguyên âm có dấu
S
T
T
Ngang Huyền Sắc Hỏi Ngã Nặng
Hoa Thường Hoa Thường Hoa Thường Hoa Thường Hoa Thường Hoa Thường
1 A a À à Á á Ã ã
2 Ă ă
3 Â â
4 E e È è É é
5 Ê ê ế
6 I i Ì ì Í í Ĩ ĩ
7 O o Ò ò Ó ó Õ õ
8 Ô ô
9 Ơ ơ
10 U u Ù ù Ú ú Ũ ũ
11 Ư ư
12 Y y Ý ý

 

Như bảng trên, có 6 chữ Hoa/Thường không cần thiết phải thay thế.

 • Như vậy, tổng số chữ cái Hoa = Thường cần thay có dấu sang không dấu là: 12 x 6 – 6 = 66 chữ cái.
 • Trong trường hợp bạn muốn thay đổi đồng thời có dấu sang không dấu và Hoa sang Thường hoặc Thường sang Hoa, bạn cần sử dụng tất cả 12 x 6 = 72 ký tự Hoa/Thường này.

Danh sách các ký tự cần thay từ có dấu sang không dấu

Việc thay ký tự có dấu sang không dấu bao gồm cả những nguyên âm có dấu sang không dấumột số chữ cái trong tiếng việt sang bảng chữ cái latinh tương ứng.

Kết hợp 2 phần phụ âmnguyên âm có dấu bên trên. Ta có bảng chữ cái cần thay thế sau:

S

T

T

Phần có dấu Phần không dấu (Latinh)
Nhóm chữ cái phụ âm
Hoa Thường Hoa Thường
1 B b B b
2 C c C c
3 D d D d
4 Đ đ D d
5 G g G g
6 H h H h
7 K k K k
8 L l L l
9 M m M m
10 N n N n
11 P p P p
12 Q q Q q
13 R r R r
14 S s S s
15 T t T t
16 V v V v
17 X x X x
Nhóm chữ cái nguyên âm không dấu
18 A a A a
19 Ă ă A a
20 Â â A a
21 E e E e
22 Ê ê E e
23 I i I i
24 O o O o
25 Ô ô O o
26 Ơ ơ O o
27 U u U u
28 Ư ư U u
29 Y y Y y
Nhóm chữ cái nguyên âm dấu Huyền
30 À à A a
31 A a
32 A a
33 È è E e
34 E e
35 Ì ì I i
36 Ò ò O o
37 O o
38 O o
39 Ù ù U u
40 U u
41 Y y
Nhóm chữ cái nguyên âm dấu Sắc
42 Á á A a
43 A a
44 A a
45 É é E e
46 ế E e
47 Í í I i
48 Ó ó O o
49 O o
50 O o
51 Ú ú U u
52 U u
53 Ý ý Y y
Nhóm chữ cái nguyên âm dấu Hỏi
54 A a
55 A a
56 A a
57 E e
58 E e
59 I i
60 O o
61 O o
62 O o
63 U u
64 U u
65 Y y
Nhóm chữ cái nguyên âm dấu Ngã
66 Ã ã A a
67 a
68 A a
69 E e
70 E e
71 Ĩ ĩ I i
72 Õ õ O o
73 O o
74 O o
75 Ũ ũ U u
76 U u
77 Y y
Nhóm chữ cái nguyên âm dấu Nặng
78 A a
79 A a
80 A a
81 E e
82 E e
83 I i
84 O o
85 O o
86 O o
87 U u
88 U u
89 Y y

 

Như vậy, tổng số ký tự cần thay thay thế từ có dấu sang không dấu và chữ Hoa sang Thường hoặc Thường sang Hoa là 89×2 = 178 chữ cái. Một con số khá lớn nhưng cũng đáng cho chúng ta vọc code.

Cấu trúc hàm Substitute:

SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

Trong đó:

 • text: Văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó;
 • old_text: Văn bản cũ bạn muốn được thay thế;
 • new_text: Văn bản mới mà bạn muốn thay thế cho văn bản cũ;
 • instance_num: Vị trí mà văn bản cũ xuất hiện mà bạn muốn thay bằng văn bản mới.

Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu & giữ nguyên định dạng Hoa/Thường

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,”B”,”B”),”C”,”C”),”D”,”D”),”Đ”,”D”),”G”,”G”),”H”,”H”),”K”,”K”),”L”,”L”),”M”,”M”),”N”,”N”),”P”,”P”),”Q”,”Q”),”R”,”R”),”S”,”S”),”T”,”T”),”V”,”V”),”X”,”X”),”A”,”A”),”Ă”,”A”),””,”A”),”E”,”E”),”Ê”,”E”),”I”,”I”),”O”,”O”),”Ô”,”O”),”Ơ”,”O”),”U”,”U”),”Ư”,”U”),”Y”,”Y”),”À”,”A”),”Ằ”,”A”),”Ầ”,”A”),”È”,”E”),”Ề”,”E”),”Ì”,”I”),”Ò”,”O”),”Ồ”,”O”),”Ờ”,”O”),”Ù”,”U”),”Ừ”,”U”),”Ỳ”,”Y”),”Á”,”A”),”Ắ”,”A”),”Ấ”,”A”),”É”,”E”),”Ế”,”E”),”Í”,”I”),”Ó”,”O”),”Ố”,”O”),”Ớ”,”O”),”Ú”,”U”),”Ứ”,”U”),”Ý”,”Y”),”Ả”,”A”),”Ẳ”,”A”),”Ẩ”,”A”),”Ẻ”,”E”),”Ể”,”E”),”Ỉ”,”I”),”Ỏ”,”O”),”Ổ”,”O”),”Ở”,”O”),”Ủ”,”U”),”Ử”,”U”),”Ỷ”,”Y”),”Ô,”A”),”Ẵ”,”Ẵ”),”Ẫ”,”A”),”Ẽ”,”E”),”Ễ”,”E”),”Ĩ”,”I”),”Õ”,”O”),”Ỗ”,”O”),”Ỡ”,”O”),”Ũ”,”U”),”Ữ”,”U”),”Ỹ”,”Y”),”Ạ”,”A”),”Ặ”,”A”),”Ậ”,”A”),”Ẹ”,”E”),”Ệ”,”E”),”Ị”,”I”),”Ọ”,”O”),”Ộ”,”O”),”Ợ”,”O”),”Ụ”,”U”),”Ự”,”U”),”Ỵ”,”Y”),”b”,”b”),”c”,”c”),”d”,”d”),”đ”,”d”),”g”,”g”),”h”,”h”),”k”,”k”),”l”,”l”),”m”,”m”),”n”,”n”),”p”,”p”),”q”,”q”),”r”,”r”),”s”,”s”),”t”,”t”),”v”,”v”),”x”,”x”),”a”,”a”),”ă”,”a”),”â”,”a”),”e”,”e”),”ê”,”e”),”i”,”i”),”o”,”o”),”ô”,”o”),”ơ”,”o”),”u”,”u”),”ư”,”u”),”y”,”y”),”à”,”a”),”ằ”,”a”),”ầ”,”a”),”è”,”e”),”ề”,”e”),”ì”,”i”),”ò”,”o”),”ồ”,”o”),”ờ”,”o”),”ù”,”u”),”ừ”,”u”),”ỳ”,”y”),”á”,”a”),”ắ”,”a”),”ấ”,”a”),”é”,”e”),”ế”,”e”),”í”,”i”),”ó”,”o”),”ố”,”o”),”ớ”,”o”),”ú”,”u”),”ứ”,”u”),”ý”,”y”),”ả”,”a”),”ẳ”,”a”),”ẩ”,”a”),”ẻ”,”e”),”ể”,”e”),”ỉ”,”i”),”ỏ”,”o”),”ổ”,”o”),”ở”,”o”),”ủ”,”u”),”ử”,”u”),”ỷ”,”y”),”ã”,”a”),”ẵ”,”a”),”ẫ”,”a”),”ẽ”,”e”),”ễ”,”e”),”ĩ”,”i”),”õ”,”o”),”ỗ”,”o”),”ỡ”,”o”),”ũ”,”u”),”ữ”,”u”),”ỹ”,”y”),”ạ”,”a”),”ặ”,”a”),”ậ”,”a”),”ẹ”,”e”),”ệ”,”e”),”ị”,”i”),”ọ”,”o”),”ộ”,”o”),”ợ”,”o”),”ụ”,”u”),”ự”,”u”),”ỵ”,”y”)

Thông tin thêm
(1) Lấy công thức dán vào phần mềm note trong máy tính để loại bỏ định dạng trước; (2) Thay các dấu (sử dụng phím tắt Ctrl + H) thành dấu trên bàn phím của bạn để hạn chế lỗi phát sinh do không trùng khớp định dạng dấu ; (3) Thay A2 thành ô cần thay đổi trong bảng tinh Microsoft Excel hoặc Google Sheets.

Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu & chuyển tất cả ký tự về chữ Hoa

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,”B”,”B”),”C”,”C”),”D”,”D”),”Đ”,”D”),”G”,”G”),”H”,”H”),”K”,”K”),”L”,”L”),”M”,”M”),”N”,”N”),”P”,”P”),”Q”,”Q”),”R”,”R”),”S”,”S”),”T”,”T”),”V”,”V”),”X”,”X”),”A”,”A”),”Ă”,”A”),””,”A”),”E”,”E”),”Ê”,”E”),”I”,”I”),”O”,”O”),”Ô”,”O”),”Ơ”,”O”),”U”,”U”),”Ư”,”U”),”Y”,”Y”),”À”,”A”),”Ằ”,”A”),”Ầ”,”A”),”È”,”E”),”Ề”,”E”),”Ì”,”I”),”Ò”,”O”),”Ồ”,”O”),”Ờ”,”O”),”Ù”,”U”),”Ừ”,”U”),”Ỳ”,”Y”),”Á”,”A”),”Ắ”,”A”),”Ấ”,”A”),”É”,”E”),”Ế”,”E”),”Í”,”I”),”Ó”,”O”),”Ố”,”O”),”Ớ”,”O”),”Ú”,”U”),”Ứ”,”U”),”Ý”,”Y”),”Ả”,”A”),”Ẳ”,”A”),”Ẩ”,”A”),”Ẻ”,”E”),”Ể”,”E”),”Ỉ”,”I”),”Ỏ”,”O”),”Ổ”,”O”),”Ở”,”O”),”Ủ”,”U”),”Ử”,”U”),”Ỷ”,”Y”),”Ô,”A”),”Ẵ”,”Ẵ”),”Ẫ”,”A”),”Ẽ”,”E”),”Ễ”,”E”),”Ĩ”,”I”),”Õ”,”O”),”Ỗ”,”O”),”Ỡ”,”O”),”Ũ”,”U”),”Ữ”,”U”),”Ỹ”,”Y”),”Ạ”,”A”),”Ặ”,”A”),”Ậ”,”A”),”Ẹ”,”E”),”Ệ”,”E”),”Ị”,”I”),”Ọ”,”O”),”Ộ”,”O”),”Ợ”,”O”),”Ụ”,”U”),”Ự”,”U”),”Ỵ”,”Y”),”b”,”B”),”c”,”C”),”d”,”D”),”đ”,”D”),”g”,”G”),”h”,”H”),”k”,”K”),”l”,”L”),”m”,”M”),”n”,”N”),”p”,”P”),”q”,”Q”),”r”,”R”),”s”,”S”),”t”,”T”),”v”,”V”),”x”,”X”),”a”,”A”),”ă”,”A”),”â”,”A”),”e”,”E”),”ê”,”E”),”i”,”I”),”o”,”O”),”ô”,”O”),”ơ”,”O”),”u”,”U”),”ư”,”U”),”y”,”Y”),”à”,”A”),”ằ”,”A”),”ầ”,”A”),”è”,”E”),”ề”,”E”),”ì”,”I”),”ò”,”O”),”ồ”,”O”),”ờ”,”O”),”ù”,”U”),”ừ”,”U”),”ỳ”,”Y”),”á”,”A”),”ắ”,”A”),”ấ”,”A”),”é”,”E”),”ế”,”E”),”í”,”I”),”ó”,”O”),”ố”,”O”),”ớ”,”O”),”ú”,”U”),”ứ”,”U”),”ý”,”Y”),”ả”,”A”),”ẳ”,”A”),”ẩ”,”A”),”ẻ”,”E”),”ể”,”E”),”ỉ”,”I”),”ỏ”,”O”),”ổ”,”O”),”ở”,”O”),”ủ”,”U”),”ử”,”U”),”ỷ”,”Y”),”ã”,”A”),”ẵ”,”Ẵ”),”ẫ”,”A”),”ẽ”,”E”),”ễ”,”E”),”ĩ”,”I”),”õ”,”O”),”ỗ”,”O”),”ỡ”,”O”),”ũ”,”U”),”ữ”,”U”),”ỹ”,”Y”),”ạ”,”A”),”ặ”,”A”),”ậ”,”A”),”ẹ”,”E”),”ệ”,”E”),”ị”,”I”),”ọ”,”O”),”ộ”,”O”),”ợ”,”O”),”ụ”,”U”),”ự”,”U”),”ỵ”,”Y”)

Thông tin thêm
(1) Lấy công thức dán vào phần mềm note trong máy tính để loại bỏ định dạng trước; (2) Thay các dấu (sử dụng phím tắt Ctrl + H) thành dấu trên bàn phím của bạn để hạn chế lỗi phát sinh do không trùng khớp định dạng dấu ; (3) Thay A2 thành ô cần thay đổi trong bảng tinh Microsoft Excel hoặc Google Sheets.

Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu & chuyển tất cả ký tự về chữ Thường

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,”B”,”b”),”C”,”c”),”D”,”d”),”Đ”,”d”),”G”,”g”),”H”,”h”),”K”,”k”),”L”,”l”),”M”,”m”),”N”,”n”),”P”,”p”),”Q”,”q”),”R”,”r”),”S”,”s”),”T”,”t”),”V”,”v”),”X”,”x”),”A”,”a”),”Ă”,”a”),””,”a”),”E”,”e”),”Ê”,”e”),”I”,”i”),”O”,”o”),”Ô”,”o”),”Ơ”,”o”),”U”,”u”),”Ư”,”u”),”Y”,”y”),”À”,”a”),”Ằ”,”a”),”Ầ”,”a”),”È”,”e”),”Ề”,”e”),”Ì”,”i”),”Ò”,”o”),”Ồ”,”o”),”Ờ”,”o”),”Ù”,”u”),”Ừ”,”u”),”Ỳ”,”y”),”Á”,”a”),”Ắ”,”a”),”Ấ”,”a”),”É”,”e”),”Ế”,”e”),”Í”,”i”),”Ó”,”o”),”Ố”,”o”),”Ớ”,”o”),”Ú”,”u”),”Ứ”,”u”),”Ý”,”y”),”Ả”,”a”),”Ẳ”,”a”),”Ẩ”,”a”),”Ẻ”,”e”),”Ể”,”e”),”Ỉ”,”i”),”Ỏ”,”o”),”Ổ”,”o”),”Ở”,”o”),”Ủ”,”u”),”Ử”,”u”),”Ỷ”,”y”),”Ô,”a”),”Ẵ”,”a”),”Ẫ”,”a”),”Ẽ”,”e”),”Ễ”,”e”),”Ĩ”,”i”),”Õ”,”o”),”Ỗ”,”o”),”Ỡ”,”o”),”Ũ”,”u”),”Ữ”,”u”),”Ỹ”,”y”),”Ạ”,”a”),”Ặ”,”a”),”Ậ”,”a”),”Ẹ”,”e”),”Ệ”,”e”),”Ị”,”i”),”Ọ”,”o”),”Ộ”,”o”),”Ợ”,”o”),”Ụ”,”u”),”Ự”,”u”),”Ỵ”,”y”),”b”,”b”),”c”,”c”),”d”,”d”),”đ”,”d”),”g”,”g”),”h”,”h”),”k”,”k”),”l”,”l”),”m”,”m”),”n”,”n”),”p”,”p”),”q”,”q”),”r”,”r”),”s”,”s”),”t”,”t”),”v”,”v”),”x”,”x”),”a”,”a”),”ă”,”a”),”â”,”a”),”e”,”e”),”ê”,”e”),”i”,”i”),”o”,”o”),”ô”,”o”),”ơ”,”o”),”u”,”u”),”ư”,”u”),”y”,”y”),”à”,”a”),”ằ”,”a”),”ầ”,”a”),”è”,”e”),”ề”,”e”),”ì”,”i”),”ò”,”o”),”ồ”,”o”),”ờ”,”o”),”ù”,”u”),”ừ”,”u”),”ỳ”,”y”),”á”,”a”),”ắ”,”a”),”ấ”,”a”),”é”,”e”),”ế”,”e”),”í”,”i”),”ó”,”o”),”ố”,”o”),”ớ”,”o”),”ú”,”u”),”ứ”,”u”),”ý”,”y”),”ả”,”a”),”ẳ”,”a”),”ẩ”,”a”),”ẻ”,”e”),”ể”,”e”),”ỉ”,”i”),”ỏ”,”o”),”ổ”,”o”),”ở”,”o”),”ủ”,”u”),”ử”,”u”),”ỷ”,”y”),”ã”,”a”),”ẵ”,”a”),”ẫ”,”a”),”ẽ”,”e”),”ễ”,”e”),”ĩ”,”i”),”õ”,”o”),”ỗ”,”o”),”ỡ”,”o”),”ũ”,”u”),”ữ”,”u”),”ỹ”,”y”),”ạ”,”a”),”ặ”,”a”),”ậ”,”a”),”ẹ”,”e”),”ệ”,”e”),”ị”,”i”),”ọ”,”o”),”ộ”,”o”),”ợ”,”o”),”ụ”,”u”),”ự”,”u”),”ỵ”,”y”)

Thông tin thêm
(1) Lấy công thức dán vào phần mềm note trong máy tính để loại bỏ định dạng trước; (2) Thay các dấu (sử dụng phím tắt Ctrl + H) thành dấu trên bàn phím của bạn để hạn chế lỗi phát sinh do không trùng khớp định dạng dấu ; (3) Thay A2 thành ô cần thay đổi trong bảng tinh Microsoft Excel hoặc Google Sheets.

Kết quả

Và sau khi áp dụng công thức này, mình đã thỏa sức vọc code và làm được cái mình muốn theo các tiêu chí:

 1. Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu với hàm Substitute;
 2. Chuyển tất cả ký tự từ chữ Hoa và Thường sang Thường với hàm Substitute;
 3. Thêm dấu gạch nối giữa các chữ với hàm &
 4. Thêm hậu tố -tphcm vào cuối cùng với hàm &
Công thức chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu
Công thức chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu
Công thức chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu
Công thức chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu

Tạm kết

Như vậy với hàm Substitute kết hợp với hàm & trong Excel hoặc Google Sheets, bạn có thể chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu, chuyển đổi giữa các ký tự Hoa và Thường và có thể thêm một số tiền tố hay hậu tố với hàm &.

Tham khảo thêm

Ngoài ra, cũng có nhiều cách nhanh hơn với nhu cầu đơn giản hơn, bạn có thể tham khảo thêm:

 • Có dấu sang không dấu công cụ online: https://tienich.bambu.vn/towiac.aspx
 • Có dấu sang không dấu với Unikey
 • Có dấu sang không dấu với hàm tự tạo trong VBA Excel

Với nhiều công cụ như vậy, bạn hãy cứ vọc nhé, bạn sẽ tìm ra cách chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu phù hợp với nhu cầu của mình.

5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.