Cơ sở dữ liệu trị giá

[CPP] CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỊ GIÁ là gì? Tên tiếng Anh của Cơ sở dữ liệu trị giá là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Cơ sở dữ liệu trị giá.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Cơ sở dữ liệu trị giá Value Database

Khái niệm Cơ sở dữ liệu trị giá

Cơ sở dữ liệu trị giá – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Value Database.

Luật Hải quan năm 2014 qui định: ‘Trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan.’

Cơ sở dữ liệu trị giá là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng tập trung thống nhất và thường xuyên cập nhật. Bao gồm:

a) Hệ thống quản lí dữ liệu giá hải quan;

b) Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo.

Qui định về cơ sở dữ liệu trị giá

Nguồn thông tin hình thành cơ sở dữ liệu trị giá:

a) Nguồn thông tin từ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu: Là các nguồn thông tin có sẵn thể hiện trên hồ sơ xuất khẩu nhập khẩu do người khai hải quan khai báo hoặc do cơ quan Hải quan thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan và sau khi hàng hóa đã thông quan.

b) Nguồn thông tin từ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá theo qui định tại Thông tư này;

c) Nguồn thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp: Các nguồn thông tin liên quan đến tình hình chấp hành chính sách pháp luật của doanh nghiệp trong khai báo và xác định trị giá, số lần vi phạm và mức độ vi phạm do cơ quan Hải quan tổng hợp phân tích trên hệ thống quản lí rủi ro;

d) Nguồn thông tin từ nguồn khác: Là các nguồn thông tin do cơ quan Hải quan thu thập hoặc do các cơ quan có liên quan khác cung cấp đã được kiểm chứng mức độ tin cậy.

3. Cơ sở dữ liệu trị giá được sử dụng để:

a) Xây dựng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá;

b) Kiểm tra trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Phục vụ công tác quản lí nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định chi tiết qui chế xây dựng, quản lí, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá. (Theo Thông tư Số: 39/2015/TT-BTC)

Định nghĩa tóm tắt:

Cơ sở dữ liệu trị giá có tên tiếng Anh là Value Database.

Cơ sở dữ liệu trị giá là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại. Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng tập trung thống nhất và thường xuyên cập nhật.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Cơ sở dữ liệu trị giá (Value Database) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Cơ sở dữ liệu trị giá (hay trong tiếng Anh là Value Database). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.