Cục Quản lí đăng kí kinh doanh

[CPP] CỤC QUẢN LÍ ĐĂNG KÍ KINH DOANH là gì? Tên tiếng Anh của Cục Quản lí đăng kí kinh doanh là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Cục Quản lí đăng kí kinh doanh.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Cục Quản lí đăng kí kinh doanh Business Registration Management Agency

Khái niệm Cục Quản lí đăng kí kinh doanh

Cục Quản lí đăng kí kinh doanh trong tiếng Anh tạm dịch là: Business Registration Management Agency.

Cục Quản lí đăng kí kinh doanh là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước về đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật.

Cục Quản lí đăng kí kinh doanh có tư cách pháp nhân; con dấu riêng và tài khoản cấp 2; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp trong dự toán hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, soạn thảo cơ chế, chính sách và các văn bản qui phạm pháp luật về đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Ban hành hoặc tham gia xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về:

Qui trình chuyên môn, nghiệp vụ, biểu mẫu, chế độ báo cáo phục vụ công tác đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật cho cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.

3. Theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp khác theo qui định của pháp luật trên phạm vi cả nước; theo dõi, tổng hợp tình hình sau đăng kí doanh nghiệp.

4. Về thông tin đăng kí doanh nghiệp và các loại hình khác:

a) Tổ chức xây dựng, quản lí, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kết nối và trao đổi thông tin về đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật;

c) Cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã cho các tổ chức, cá nhân;

d) Phát hành ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn, phổ biến pháp luật về đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách của Cục Quản lí đăng kí kinh doanh cho cơ quan đăng kí kinh doanh và tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lí đăng kí kinh doanh.

7. Quản lí tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1888/QĐ-BKHĐT Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lí đăng kí kinh doanh)

Định nghĩa tóm tắt:

Cục Quản lí đăng kí kinh doanh có tên tiếng Anh là Business Registration Management Agency.

Cục Quản lí đăng kí kinh doanh là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lí nhà nước về đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Cục Quản lí đăng kí kinh doanh (Business Registration Management Agency) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Cục Quản lí đăng kí kinh doanh (hay trong tiếng Anh là Business Registration Management Agency). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.