[CPP] ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ là gì? Tên tiếng Anh của Đại hội nhà đầu tư là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Đại hội nhà đầu tư.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Đại hội nhà đầu tư Investors congress

Khái niệm Đại hội nhà đầu tư

Đại hội nhà đầu tư – danh từ, trong tiếng Anh gọi là Investors congress.

Đại hội nhà đầu tư là đại hội của nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kì hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quĩ. Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quĩ.’ (Theo Công ty cổ phần quản lí quĩ đầu tư Việt Nam – VFM)

Qui định chung về đại hội nhà đầu tư

1. Đại hội nhà đầu tư lần đầu tiên do Công ty quản lí quĩ triệu tập và tổ chức trong vòng 25 ngày sau khi hoàn tất đợt phát hành.

2. Đại hội nhà đầu tư hàng năm do Ban đại diện Quĩ triệu tập và tổ chức trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Đại hội nhà đầu tư bất thường được Công ty quản lí quĩ, Ban đại diện Quĩ, Ngân hàng giám sát hoặc nhóm nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 10% vốn điều lệ liên tục trong vòng ít nhất 06 tháng, triệu tập trong những trường hợp sau đây:

a) Xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quĩ và Bản Cáo bạch, Hợp đồng giám sát;

b) Xem xét thay đổi định hướng trong chính sách đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, mục tiêu đầu tư của Quĩ và giải thể Quĩ;

c) Xem xét thay thế Công ty quản lí quĩ hoặc Ngân hàng giám sát;

d) Xem xét điều chỉnh tăng mức phí ngoài phạm vi đã được quy định tại Điều lệ Quĩ cho Công ty quản lí quĩ, Ngân hàng giám sát theo yêu cầu của Công ty quản lí quĩ, Ngân hàng giám sát;

e) Xem xét việc giải thể Quĩ, sáp nhập, hợp nhất Quĩ;

f) Các trường hợp khác do Điều lệ Quĩ qui định.

4. Việc tổ chức Đại hội nhà đầu tư theo qui định phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo về việc triệu tập Đại hội bất thường. Chậm nhất 15 ngày trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội nhà đầu tư, bên triệu tập họp phải thông báo công khai cho nhà đầu tư về việc triệu tập họp Đại hội nhà đầu tư.

5. Chi phí của Đại hội nhà đầu tư bất thường do Quĩ thanh toán, trừ trường hợp Đại hội được tổ chức theo qui định pháp luật. Trong trường hợp này, chi phí tổ chức Đại hội bất thường do bên được hưởng lợi là Công ty quản lí quĩ hoặc Ngân hàng giám sát chịu trách nhiệm thanh toán.

Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư

1. Thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội nhà đầu tư phải được thông báo công khai cho nhà đầu tư và báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tối thiểu 05 ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội.

2. Cuộc họp Đại hội nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho ít nhất 51% vốn điều lệ Quĩ. Hình thức tham dự Đại hội có thể là trực tiếp, thông qua ủy quyền hoặc các hình thức khác được qui định cụ thể trong Điều lệ Quĩ.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định, cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. 

Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư tham dự.

4. Thể thức, hình thức họp của Đại hội nhà đầu tư thực hiện theo qui định tại Điều lệ Quĩ và Bản Cáo bạch. (Theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC)

Định nghĩa tóm tắt:

Đại hội nhà đầu tư có tên tiếng Anh là Investors congress.

Đại hội nhà đầu tư là đại hội của nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kì hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quĩ. Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quĩ.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Đại hội nhà đầu tư (Investors congress) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Đại hội nhà đầu tư (hay trong tiếng Anh là Investors congress). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.