[CPP] ĐẠI LÍ THƯƠNG MẠI là gì? Tên tiếng Anh của Đại lí thương mại là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Đại lí thương mại.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Đại lí thương mại Commercial agency

Khái niệm Đại lí thương mại

Đại lí thương mại – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi từ Commercial agency.

Theo Luật thương mại hiện hành, ‘Đại lí thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lívà bên đại lí thoả thuận việc bên đại lí nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lí hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lí cho khách hàng để hưởng thù lao.’

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động đại lí thương mại

Quyền của bên giao đại lí

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lí có các quyền sau đây:

– Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụđại lícho khách hàng;

– Ấn định giá giao đại lí;

– Yêu cầu bên đại lí thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;

– Yêu cầu bên đại lí thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lí;

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lí.

Nghĩa vụ của bên giao đại lí

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lí có các nghĩa vụ sau đây:

– Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại líthực hiện hợp đồng đại lí;

– Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lí mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lícung ứng dịch vụ;

– Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lí;

– Hoàn trả cho bên đại lí tài sản của bên đại lí dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lí;

– Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lí, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Quyền của bên đại lí

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lícó các quyền sau đây:

– Giao kết hợp đồng đại lí với một hoặc nhiều bên giao đại lí, trừ trường hợp quy định của pháp luật;

– Yêu cầu bên giao đại lí giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lí; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lí;

– Yêu cầu bên giao đại lí hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lí;

– Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại líbao tiêu;

– Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lí mang lại.

Nghĩa vụ của bên đại lí

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lí có các nghĩa vụ sau đây:

– Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại líấn định;

– Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lí;

– Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

– Thanh toán cho bên giaođại lí tiền bán hàng đối với đại lí bán; giao hàng mua đối với đại límua; tiền cung ứng dịch vụ đối vớiđại lícung ứng dịch vụ;

– Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại líbán hoặc trước khi giao đối với đại límua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lí mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lícung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

– Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lívà báo cáo tình hình hoạt động đại lí với bên giao đại lí;

– Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lí chỉ được giao kết hợp đồng đại lívới một bên giao đại lí đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó. (Theo Luật thương mại năm 2005)

Định nghĩa tóm tắt:

Đại lí thương mại có tên tiếng Anh là Commercial agency.

Đại lí thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lí và bên đại lí thoả thuận việc bên đại lí nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lí hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lí cho khách hàng để hưởng thù lao.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Đại lí thương mại (Commercial agency) là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Đại lí thương mại (hay trong tiếng Anh là Commercial agency). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.