[CPP] ĐÔ THỊ LOẠI V là gì? Tên tiếng Anh của Đô thị loại V là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Đô thị loại V.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Đô thị loại V Class-5 urban

Khái niệm Đô thị loại V

Đô thị loại V trong tiếng Anh gọi là: Class-5 urban.

Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp;

Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.

(Tài liệu tham khảo: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật qui hoạch đô thị)

Đô thị loại V là thị trấn và đạt các tiêu chí dưới đây.

Tiêu chí đạt đô thị loại V

1. Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội:

a) Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm hành chính hoặc trung tâm tổng hợp cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện hoặc cụm liên xã;

b) Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt các tiêu chuẩn qui định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13: Về việc phân loại đô thị.

2. Qui mô dân số toàn đô thị đạt từ 4.000 người trở lên.

3. Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 1.000 người/km2 trở lên; mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 5.000 người/km2 trở lên.

4. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 55% trở lên.

5. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn qui định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13: Về việc phân loại đô thị.

Phân loại đô thị áp dụng cho một số đô thị có tính chất đặc thù

1. Đô thị là trung tâm du lịch, khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo thì tiêu chí qui mô dân số và mật độ dân số có thể thấp hơn nhưng tối thiểu đạt 70% mức qui định; các tiêu chí khác phải bảo đảm mức qui định của loại đô thị tương ứng.

2. Đô thị loại III, loại IV và loại V ở miền núi, vùng cao, có đường biên giới quốc gia thì tiêu chí qui mô dân số có thể thấp hơn nhưng tối thiểu đạt 50% mức qui định; các tiêu chí khác tối thiểu đạt 70% mức qui định của loại đô thị tương ứng.

3. Đô thị ở hải đảo thì tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị tối thiểu đạt 50% mức qui định; các tiêu chí về qui mô dân số, mật độ dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu chuẩn về kinh tế – xã hội tối thiểu đạt 30% mức qui định của loại đô thị tương ứng.

(Tài liệu tham khảo: Nghị quyết số: 1210/2016/UBTVQH13: Về việc phân loại đô thị)

Định nghĩa tóm tắt:

Đô thị loại V có tên tiếng Anh là Class-5 urban.

Đô thị loại V là thị trấn và đạt các tiêu chí theo qui định.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Đô thị loại V (Class-5 urban) là gì? Tiêu chí đạt đô thị loại V. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Đô thị loại V (hay trong tiếng Anh là Class-5 urban). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.