Giả thuyết về thời điểm thị trường

[CPP] GIẢ THUYẾT VỀ THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG là gì? Tên tiếng Anh của Giả thuyết về thời điểm thị trường là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Giả thuyết về thời điểm thị trường.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Giả thuyết về thời điểm thị trường Market timing hypothesis

Khái niệm Giả thuyết về thời điểm thị trường

Giả thuyết về thời điểm thị trường là một lí thuyết chỉ ra khi nào các công ty và tập đoàn trong nền kinh tế quyết định nên tài trợ cho khoản đầu tư của họ bằng vốn chủ sở hữu hay bằng các công cụ nợ.

Đó là một trong nhiều lí thuyết tài chính doanh nghiệp như vậy, và thường trái ngược với lí thuyết trật tự phân hạng và lí thuyết đánh đổi, chẳng hạn. Ý tưởng cho rằng các công ty chú ý đến tình hình thị trường trong một nỗ lực để thời điểm thị trường là một giả thuyết rất cũ.

Nội dung

– Khác với các lí thuyết về cơ cấu vốn trước đây, giả thuyết về thời điểm thị trường xem xét cơ cấu vốn trong điều kiện thị trường không hoàn hảo. Giả thuyết về thời điểm thị trường giúp nhà quản trị doanh nghiệp xác định thời điểm đúng của thị trường để đưa ra quyết định phát hành hay mua lại cổ phần.

– Thuyết cũng nghiên cứu mối tương quan giữa thời điểm thị trường với cấu trúc vốn của doanh nghiệp và mức độ tác động kéo dài trong bao lâu.

– Theo Baker và Wurgler (2002), doanh nghiệp sẽ phát hành chứng khoán khi giá thị trường của cổ phiếu cao và mua lại cổ phiếu ở mức giá thấp, mục đích của việc này là khai thác những biến động nhất thời của chi phí sử dụng vốn cổ phần trong mối tương quan với chi phí sử dụng vốn các nguồn vốn khác. Giả thuyết về thời điểm thị trường dự báo chiều hướng đối lập với thuyết đánh đổi cấu trúc vốn (Trade Off Theory).

– Trong thực tế, các doanh nghiệp thường có xu hướng phát hành cổ phiếu thay vì phát hành nợ vay khi giá trị thị trường của cổ phiếu cao so với giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu đó trong quá khứ; ngược lại sẽ mua lại cổ phiếu nếu giá thị trường của cổ phiếu thấp so với giá trị sổ sách và giá cổ phiếu đó trong quá khứ. 

– Trong thuyết về thời điểm thị trường không có cấu trúc vốn tối ưu, vì giả thuyết cho rằng các nhà quản lí tin rằng có thể điều chỉnh được thị trường. Các quyết định tài chính điều chỉnh thị trường trở thành kết quả là cấu trúc vốn tối ưu theo thời gian, hay cấu trúc vốn hiện tại là kết quả tích lũy của những nỗ lực trong quá khứ để xác định thời điểm thị trường.

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

– Giả thuyết thời điểm thị trường đã khắc phục được hạn chế của các lí thuyết về cấu trúc vốn trước đây đã đưa ra giả thiết thiếu thực tế là thị trường hoàn hảo. Thuyết định thời điểm thị trường tiếp cận dưới góc độ mới, nghiên cứu cấu trúc vốn trong điều kiện thị trường không hoàn hảo.

Hạn chế

– Giả thuyết thời điểm thị trường không cho thừa nhận việc tồn tại cấu trúc vốn tối ưu nên cũng không có mô hình lí thuyết xác định cấu trúc vốn tối ưu, cũng không cho thấy ảnh hưởng của các yếu tố như thuế, chi phí kiệt quệ tài chính, chi phí đại diện đến cấu trúc vốn.

(Tài liệu tham khảo: Market timing hypothesis, RevoIvy; Lý thuyết định thời điểm thị trường (Market Timing Theory) – Luận văn A-Z)

Định nghĩa tóm tắt:

Giả thuyết về thời điểm thị trường có tên tiếng Anh là Market timing hypothesis.

Giả thuyết về thời điểm thị trường là một lí thuyết chỉ ra khi nào các công ty và tập đoàn trong nền kinh tế quyết định nên tài trợ cho khoản đầu tư của họ bằng vốn chủ sở hữu hay bằng các công cụ nợ.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Giả thuyết về thời điểm thị trường (Market timing hypothesis) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Giả thuyết về thời điểm thị trường (hay trong tiếng Anh là Market timing hypothesis). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.