Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

[CPP] HIÊP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM là gì? Tên tiếng Anh của Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam The Viet Nam Association of Small and Medium Enterprises of Rural Industries – VARISME

Khái niệm Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam có tên tiếng Anh là The Viet Nam Association of Small and Medium Enterprises of Rural Industries – VARISME.

Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (dưới đây viết tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp ngành nghề nông thôn Việt Nam. 

Nhằm hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, thông tin kinh tế, thúc đẩy quan hệ hội nhập kinh tế quốc tế của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn.

Góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo đường lối của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Hiệp hội tổ chức liên kết tập hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thống nhất ý chí hành động trong việc thực hiện, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

2. Bảo vệ quyền lợi và tổ chức giúp đỡ các doanh nghiệp ngành nghề nông thôn trong khả năng các nguồn lực của Hiệp hội.

3. Nghiên cứu tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp thành viên để phản ánh, đề đạt với các cơ quan Nhà nước về chiến lược, qui hoạch, kế hoạch ngành nghề nông thôn, về việc bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chủ trương chính sách, tạo điều kiện thuận phát triển ngành nghề nông thôn.

4. Tổ chức giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho hội viên trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Phát triển quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, hội vốn đầu tư, áp dụng tiến bộ kĩ thuật, đổi mới công nghệ, v.v… nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp hội viên.

5. Tư vấn cho hội viên về các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa theo qui trình, qui cách tiêu chuẩn của cơ sở, của Nhà nước và các đối tác nước ngoài. Tạo sự đồng đều ổn định về chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường.

Giúp hội viên trong việc đăng kí quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, đăng kí bao bì mẫu mã, kiểu dáng hoàn thiện công nghệ thương phẩm.

6. Tham gia để giải quyết các tranh chấp giữa các hội viên nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại do tranh mua, tranh bán gây ra, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, đúng luật pháp.

7. Tổ chức cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

Tổ chức và tạo điều kiện cho hội viên tham gia hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước, tham quan khảo sát thị trường quốc tế giới thiệu đối tác và các dịch vụ kĩ thuật, tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại.

8. Tham gia với các cơ quan chức năng của Nhà nước để tổ chức đào tạo trong và ngoài nước về kĩ thuật công nghệ, cách quản lí mới cho các cán bộ quản lí, cán bộ nghiệp vụ, và đội ngũ thợ lành nghề của hội viên. Giúp đỡ các tài năng trẻ trong sản xuất, kinh doanh.

9. Mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế và nước ngoài để tham gia một số hiệp hội quốc tế có liên quan về sản xuất kinh doanh của Hiệp hội theo qui định của pháp luật, để tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

10. Quản lí và sử dụng các khoản hội phí theo đúng qui định. Lập và sử dụng quĩ phát triển sản xuất kinh doanh, quĩ hỗ trợ đào tạo nghề, quĩ hỗ trợ xuất khẩu theo qui định của Nhà nước để giúp hội viên duy trì và phát triển sản xuất.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ của Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam)

Định nghĩa tóm tắt:

Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam có tên tiếng Anh là The Viet Nam Association of Small and Medium Enterprises of Rural Industries – VARISME.

Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hiêp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (hay trong tiếng Anh là The Viet Nam Association of Small and Medium Enterprises of Rural Industries – VARISME). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.