Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam

[CPP] HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM là gì? Tên tiếng Anh của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam Vietnam E-commerce Association – VECOM

Khái niệm Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam

Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam trong tiếng Anh được gọi là Vietnam E-commerce Association – VECOM.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử. 

Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, bảo vệ các hội viên để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn

– Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

– Đại diện, tập hợp, nghiên cứu ý kiến của các hội viên để phản ánh, kiến nghị, đề đạt với Chính phủ các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử. 

Làm cầu nối giữa hội viên để tham gia với Chính phủ, các ngành, địa phương, các tổ chức về các vấn đề chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển, cung cấp thông tin, chương trình hỗ trợ liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử.

– Tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

– Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển thương mại điện tử phù hợp với các qui định của pháp luật.

– Tư vấn, hỗ trợ, hợp tác, liên kết giữa các hội viên, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển thương mại điện tử và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

– Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa hội viên và các đối tượng khác trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại điện tử.

– Tổ chức cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm xã hội hoá thương mại điện tử.

– Giúp các hội viên giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải khi có tranh chấp xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

– Tham gia với các cơ quan chức năng của nhà nước để tổ chức đào tạo chuyên môn về thương mại điện tử cho các hội viên và các đối tượng khác.

– Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm triển khai thương mại điện tử trong và ngoài nước.

– Xuất bản, in ấn, phát hành báo, tạp chí và các ấn phẩm chuyên ngành theo qui định của pháp luật.

– Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tham gia các hiệp hội thương mại điện tử trong khu vực và quốc tế theo qui định của pháp luật.

– Thực hiện các công việc khác khi Chính phủ giao hoặc các tổ chức khác ủy quyền.

– Tổ chức các trung tâm đào tạo, tư vấn trực thuộc Hiệp hội khi có nhu cầu, theo qui định của pháp luật.

– Quản lí và sử dụng tài sản, tài chính của Hiệp hội theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội.

(Tài liệu tham khảo: Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam)

Định nghĩa tóm tắt:

Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam E-commerce Association – VECOM.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (Vietnam E-commerce Association) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (hay trong tiếng Anh là Vietnam E-commerce Association – VECOM). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.