[CPP] KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ là gì? Tên tiếng Anh của Khu công nghiệp hỗ trợ là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Khu công nghiệp hỗ trợ.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Khu công nghiệp hỗ trợ Supporting Industrial Zone

Khái niệm Khu công nghiệp hỗ trợ

Khu công nghiệp hỗ trợ – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Supporting Industrial Zone hoặc Supporting Industrial Area.

Khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỉ lệ diện tích đất cho các dự án đầu tư vào ngành nghề của khu công nghiệp hỗ trợ thuê, thuê lại tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp.

Nhà nước khuyến khích và có biện pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập mới hoặc chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần khu công nghiệp thuộc qui hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sang hoạt động theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ theo qui định.

Nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất đã có hạ tầng trong khu công nghiệp hỗ trợ được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với đầu tư vào khu công nghiệp, ưu đãi áp dụng theo địa bàn và ngành, nghề theo qui định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ về thủ tục hành chính, tư vấn kĩ thuật, xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin hợp tác đầu tư theo qui định. (Theo Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP)

Chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp hỗ trợ

Đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ, bao gồm phân khu công nghiệp hỗ trợ

1. Được miễn, giảm tiền thuê đất theo qui định pháp luật về đất đai; cho thuê đất trong thời hạn không quá 70 năm;

2. Ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, nguồn vốn ưu đãi ODA cho vay lại, xem xét cấp bảo lãnh của Chính phủ để huy động vốn ngoài nước và thực hiện các hình thức huy động vốn hợp pháp theo qui định pháp luật về doanh nghiệp, tín dụng và pháp luật có liên quan;

3. Được đưa vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia để kêu gọi đối tác hợp tác đầu tư.

Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong khu công nghiệp hỗ trợ

1. Được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các hỗ trợ khác theo qui định pháp luật về thuế, phát triển công nghiệp hỗ trợ và pháp luật khác có liên quan;

2. Trường hợp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo qui định pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện thủ tục xác nhận ưu đãi trong thời gian tối đa là 30 ngày;

3. Ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ, phân khu công nghiệp hỗ trợ 

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ, phânkhu công nghiệp hỗ trợ được áp dụng ưu đãi theo qui định phải đáp ứng đồng thời các điều kiện:

1. Nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp xác định cụ thể các ngành, nghề công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên thu hút đầu tư vào khu công nghiệp theo qui định của Chính phủ về các ngành, nghề công nghiệp hỗ trợ;

2. Tỉ lệ diện tích đất công nghiệp cho các dự án đầu tư vào ngành nghề công nghiệp hỗ trợ thuê, thuê lại tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê trong khu công nghiệp;

3. Loại hình khu công nghiệp hỗ trợ được nhà đầu tư cam kết cụ thể trong hồ sơ dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. 

Cơ quan có thẩm quyền qui định loại hình khu công nghiệp hỗ trợ trong quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng kí đầu tư trong trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư theo qui định của pháp luật về đầu tư. (Theo Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP)

Định nghĩa tóm tắt:

Khu công nghiệp hỗ trợ có tên tiếng Anh là Supporting Industrial Zone.

Khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Khu công nghiệp hỗ trợ (Supporting Industrial Zone) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Khu công nghiệp hỗ trợ (hay trong tiếng Anh là Supporting Industrial Zone). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.