[CPP] KHUÔN KHỔ TRUNG HẠN là gì? Tên tiếng Anh của Khuôn khổ trung hạn là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Khuôn khổ trung hạn.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Khuôn khổ trung hạn Medium Term Framework – MTF

Khái niệm Khuôn khổ trung hạn

Khuôn khổ trung hạn trong tiếng Anh gọi là: Medium Term Framework – MTF.

Kế hoạch cuốn chiếu tất cả các khoản chi tiêu của các cơ quan nhà nước, cả thường niên và bất thường (bao gồm nhiều chương trình tính từ khi thực hiện đến lúc kết thúc), thường là tính trong nhiều năm, ít nhất là trong trung hạn (từ 3 đến 5 năm) được gọi là khuôn khổ trung hạn (Medium Term Flamework- MTF).

Cấp độ

Khuôn khổ trung hạn thường được phân biệt theo ba cấp độ sau: Khuôn khổ tài chính trung hạn; Khuôn khổ ngân sách trung hạn; Khuôn khổ chi tiêu trung hạn.

– Khuôn khổ tài chính trung hạn: (Medium Term Fiscal Framework – MTFF)

Đây là bước đầu tiên làm cơ sở cho khuôn khổ trung hạn, giúp xác định các mục tiêu chính sách tài khoá và các chỉ tiêu, dự báo tổng hợp về tài khoá và kinh tế vĩ mô trung hạn.

– Khuôn khổ ngân sách trung hạn: (Medium Term Budget Framework – MTBF)

Đây là bước thứ hai trên cơ sở khuôn khổ trung hạn, giúp cụ thể hoá mục tiêu chính sách tài khoá và chỉ tiêu dự báo tổng hợp tài khoá và kinh tế vĩ mô trung hạn thành dự toán ngân sách trung hạn cho từng đơn vị thụ hưởng, tập trung vào phân bổ nguồn lực theo các ưu tiên chiến lược quốc gia, bảo đảm phù hợp với kỉ luật tài chính tổng thể (tức là nguồn lực tài chính trong trung hạn).

– Khuôn khổ chi tiêu trung hạn: (Medium-Term Expenditure Framework – MTEF)

Đây là bước phát triển chi tiết nhất, bổ sung và cụ thể hoá khuôn khổ ngân sách trung hạn bằng các phương pháp lập ngân sách trên cơ sở hoạt động và đầu ra. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả chi tiêu công, bảo đảm phù hợp với kỉ luật tài chính tổng thể và ưu tiên chiến lược.

Khuôn khổ trung hạn là kế hoạch chi tiêu bao gồm gói ngân quĩ trong trung hạn, thể hiện sự bố trí các ưu tiên chiến lược của Chính phủ đã được cân nhắc và lựa chọn khá kĩ càng.

Vì vậy khuôn khổ trung hạn luôn chứa đựng những dự tính cho nhu cầu hết sức cần thiết, cấp bách, có tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội, và những vấn đề cần tập trung giải quyết.

(Tài liệu tham khảo: Một số vấn đề về cách thức quản lí chi ngân sách nhà nước hiện nay, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, 2014)

Định nghĩa tóm tắt:

Khuôn khổ trung hạn có tên tiếng Anh là Medium Term Framework – MTF.

Kế hoạch cuốn chiếu tất cả các khoản chi tiêu của các cơ quan nhà nước, cả thường niên và bất thường (bao gồm nhiều chương trình tính từ khi thực hiện đến lúc kết thúc), thường là tính trong nhiều năm, ít nhất là trong trung hạn (từ 3 đến 5 năm) được gọi

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Khuôn khổ trung hạn (Medium Term Framework – MTF) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Khuôn khổ trung hạn (hay trong tiếng Anh là Medium Term Framework – MTF). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.