[CPP] LÍ THUYẾT LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG RÒNG là gì? Tên tiếng Anh của Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng Net Operating Income Approach

Khái niệm Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng

Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng trong tiếng Anh là Net Operating Income Approach

Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng cho rằng chi phí sử dụng vốn trung bình và giá trị doanh nghiệp vẫn không thay đổi khi tỉ số đòn bẩy tài chính của công ty thay đổi. 

Nói cách khác, lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng cho rằng không có cơ cấu vốn tối ưu và giá trị doanh nghiệp, giá cổ phiếu doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào cơ cấu nguồn vốn.

Bản chất

Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng cho rằng định giá của một công ty không liên quan đến cấu trúc vốn. Nói cách khác, giá trị thị trường của một công ty là như nhau bất kể tỉ lệ nợ. 

– Chi phí vốn bình quân có trọng số (WACC) và giá trị thị trường của một công ty vẫn cố định ở bất kì mức đòn bẩy tài chính nào. Đổi lại, giá trị thị trường của một công ty phụ thuộc vào thu nhập trước lãi vay và thuế và chi phí sử dụng vốn bình quân.

Thuật ngữ liên quan

Lí thuyết về cơ cấu vốn tối ưu theo quan điểm truyền thống cho rằng tồn tại một cơ cấu vốn tối ưu của doanh nghiệp mà ở đó có thể gia tăng giá trị doanh nghiệp bằng cách sử dụng tỉ số đòn bẩy tài chính phù hợp.

Lí thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory) cho rằng các nhà quản lí ưu tiên tài trợ cho các cơ hội đầu tư bằng ba nguồn: đầu tiên là thông qua thu nhập giữ lại của công ty, tiếp theo là nợ và vốn chủ sở hữu là phương án cuối cùng.

Nội dung

– Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng cho rằng, khi doanh nghiệp tăng sử dụng nợ thì tỉ suất sinh lời dành cho cổ đông tăng lên trong khi tỉ suất sinh lời của công ty và mức sinh lời của chủ nợ không thay đổi.

Do tỉ suất sinh lời chung của doanh nghiệp không đổi nên giá trị doanh nghiệp và giá cổ phiếu của doanh nghiệp cũng không bị ảnh hưởng do sự thay đổi của cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

– Như vậy lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng dựa trên giả định doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện không có thuế để kết luận rằng không có cơ cấu vốn tối ưu và giá cổ phiếu, giá trị doanh nghiệp không phụ thuộc vào cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

– Ta thấy rằng khi doanh nghiệp gia tăng hệ số nợ hay gia tăng đòn bẩy tài chính thì tỉ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên trong khi tỉ suất lợi nhuận nói chung và tỉ suất lợi nhuận dành cho chủ nợ không thay đổi.

Bởi vì tỉ suất lợi nhuận nói chung không thay đổi nên giá trị doanh nghiệp có thể xem như không bị thay đổi bởi sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính; Net Operating Income Approach of Capital Structure, Financial management pro)

Định nghĩa tóm tắt:

Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng có tên tiếng Anh là Net Operating Income Approach.

Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng cho rằng chi phí sử dụng vốn trung bình và giá trị doanh nghiệp vẫn không thay đổi khi tỉ số đòn bẩy tài chính của công ty thay đổi.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (Net Operating Income Approach) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Lí thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (hay trong tiếng Anh là Net Operating Income Approach). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.