Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu

[CPP] MÔ HÌNH GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU là gì? Tên tiếng Anh của Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu Economic Value of Equity – EVE

Khái niệm Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu

Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu trong tiếng Anh là Economic Value of Equity (EVE).

Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu là một tính toán dòng tiền bằng cách lấy giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền tài sản và trừ đi giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền nợ. Không giống như thu nhập chịu rủi ro và giá trị chịu rủi ro, một ngân hàng sử dụng mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu để quản lí tài sản và nợ phải trả của mình. Đây là một biện pháp kinh tế dài hạn được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro lãi suất.

Định nghĩa đơn giản nhất về EVE là giá trị hiện tại ròng (NPV) của dòng tiền trên bảng cân đối của ngân hàng. Tính toán này được sử dụng để quản lí tài sản nợ-có để đo lường các sự thay đổi giá trị kinh tế của ngân hàng.

Hiểu về mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu

Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu là một tính toán dòng tiền lấy giá trị hiện tại của dòng tiền tài sản dự kiến và trừ đi giá trị hiện tại của dòng tiền nợ dự kiến. Giá trị này được sử dụng khi đánh giá mức độ nhạy cảm của tổng vốn với biến động của lãi suất. Một ngân hàng có thể sử dụng biện pháp này để tạo ra các mô hình cho biết mức độ thay đổi lãi suất sẽ ảnh hưởng đến tổng vốn của ngân hàng đó.

Giá trị thị trường của tài sản và nợ của ngân hàng được liên kết trực tiếp với lãi suất. Một ngân hàng xây dựng các mô hình với tất cả các tài sản và nợ cấu thành để thấy tác động của những thay đổi lãi suất khác nhau trên tổng nguồn vốn của nó. Phương pháp phân tích rủi ro này là một công cụ chính cho phép các ngân hàng chuẩn bị chống lại lãi suất thay đổi liên tục và thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng.

Việc tăng lãi suất chung có thể làm tăng thu nhập của ngân hàng, nhưng thông thường sẽ làm giảm Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu do mối quan hệ tỉ lệ nghịch giữa giá trị tài sản và lãi suất và mối quan hệ tỉ lệ thuận giữa giá trị nợ và lãi suất. Tuy nhiên, EVE và thu nhập ngân hàng có mối quan hệ trong đó EVE càng cao, tiềm năng tăng thu nhập trong tương lai được tạo ra từ cơ sở vốn chủ sở hữu càng lớn.

Hạn chế của mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu

Mặc dù giá trị hiện tại ròng của trái phiếu có thể được tính toán khá dễ dàng, dòng tiền trong tương lai có thể khó định lượng cho tài khoản tiền gửi và các công cụ tài chính không kì hạn khác. Người lập mô hình EVE phải đưa ra các giả định cho các khoản nợ nhất định mà nhiều khi có thể đi chệch với thực tế. Ngoài ra, những sản phẩm phức tạp với quyền chọn đính kèm sẽ không dễ dàng được mô hình hóa.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu có tên tiếng Anh là Economic Value of Equity – EVE.

Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu là một tính toán dòng tiền bằng cách lấy giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền tài sản và trừ đi giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền nợ.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (Economic Value of Equity – EVE) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (hay trong tiếng Anh là Economic Value of Equity – EVE). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.