Mức lương tối thiểu vùng

[CPP] MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG là gì? Tên tiếng Anh của Mức lương tối thiểu vùng là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Mức lương tối thiểu vùng.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Mức lương tối thiểu vùng Region-based Minimum Wage

Khái niệm Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng – danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Region-based Minimum Wage.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng qui định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng qui định đối với địa bàn đó.

2. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

3. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng qui định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có qui định mới.

4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. 

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng qui định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại.

Mức lương tối thiểu vùng ở Việt Nam

1. Qui định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được qui định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. (Theo Nghị định Số: 90/2019/NĐ-CP)

Định nghĩa tóm tắt:

Mức lương tối thiểu vùng có tên tiếng Anh là Region-based Minimum Wage.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Mức lương tối thiểu vùng (Region-based Minimum Wage) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Mức lương tối thiểu vùng (hay trong tiếng Anh là Region-based Minimum Wage). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.