[CPP] NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG là gì? Tên tiếng Anh của Ngân sách trung ương là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Ngân sách trung ương.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Ngân sách trung ương Central Government Budget

Khái niệm Ngân sách trung ương

Ngân sách trung ương – danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Central Government Budget.

Ngân sách nhà nước (State Budget) được hiểu là tổng số thu và chi của Nhà nước trong một năm nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước do Hiến pháp qui định. (Theo Britannica).

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 qui định: ‘Ngân sách trung ương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp trung ương.

Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% 

– Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu ;

– Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

– Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước;

– Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu;

– Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, lãi được chia cho nước chủ nhà, các loại phí, tiền cho thuê mặt nước, các khoản thuế, phí và thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí;

– Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài cho Chính phủ Việt Nam; 

– Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước trung ương thực hiện, không kể khoản được cấp có thẩm quyền cho khấu trừ để khoán chi phí hoạt động; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập trung ương và doanh nghiệp nhà nước trung ương thực hiện, sau khi trừ phần được trích lại để bù đắp chi phí theo qui định của pháp luật.

Số thu phí được khấu trừ và trích lại để bù đắp chi phí không thuộc phạm vi thu ngân sách nhà nước và được quản lí, sử dụng theo qui định của pháp luật;

– Lệ phí do các cơ quan nhà nước trung ương thu, không kể lệ phí môn bài qui định tại điểm g và lệ phí trước bạ theo qui định;

– Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo qui định của pháp luật do các cơ quan nhà nước trung ương quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu;

– Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp mà có vốn của trung ương tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ chức khác thuộc trung ương quản lí;

– Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc trung ương xử lí, sau khi trừ đi các chi phí theo qui định của pháp luật;

– Các khoản thu hồi vốn của ngân sách trung ương đầu tư tại các tổ chức kinh tế (bao gồm cả gốc và lãi); thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quĩ của doanh nghiệp nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện chủ sở hữu;

– Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước phần ngân sách trung ương được hưởng theo qui định của pháp luật;

– Tiền sử dụng khu vực biển đối với khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của trung ương;

–  Chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Thu từ quĩ dự trữ tài chính trung ương;

– Thu kết dư ngân sách trung ương;

– Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang của ngân sách trung ương;

– Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật, bao gồm cả thu ngân sách cấp dưới nộp lên. (Theo Thông tư Số: 342/2016/TT-BTC)

Định nghĩa tóm tắt:

Ngân sách trung ương có tên tiếng Anh là Central Government Budget.

Ngân sách trung ương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp trung ương.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Ngân sách trung ương (Central Government Budget) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Ngân sách trung ương (hay trong tiếng Anh là Central Government Budget). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.