Cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau, mỗi phần như thế gọi là cổ...

Cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập là người góp vốn vào công ty, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản điều...

Cổ đông lớn

Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có biểu quyết...

Bạch hoa xà

Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bạch hoa xà: Bạch hoa xà là gì? Công dụng của Bạch hoa xà? Một số loại thuốc...

Cổ đông đa số/Thiểu số

Theo cách hiểu thông thường, cổ đông đa số chính xác hơn là cổ đông góp đa số vốn là một hoặc một...

Cổ đông công ty

Cổ đông công ty (cổ đông tổ chức) là tổ chức sở hữu cổ phần trong công ty cổ phần. Bên trên là khái...

Cổ đông cá nhân

Cổ đông cá nhân là cá nhân sở hữu cổ phần trong công ty cổ phần. Bên trên là khái niệm cơ bản về...

Cổ đông

Cổ đông (Shareholder) là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần.... Cổ đông (tiếng Anh...

Cơ cấu lại khoản nợ

Cơ cấu lại khoản nợ là việc thực hiện nghiệp vụ nhằm thay đổi điều kiện, điều khoản của khoản nợ hiện có...

Chuyển tải

Chuyển tải (Transshipment) là việc chuyển hàng hóa từ phương tiện vận tải nhập cảnh sang phương tiện vận tải xuất khẩu hoặc...