Phát triển tiến độ dự án

[CPP] PHÁT TRIỂN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN là gì? Tên tiếng Anh của Phát triển tiến độ dự án là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Phát triển tiến độ dự án.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Phát triển tiến độ dự án Project Schedule Development

Khái niệm Phát triển tiến độ dự án

Phát triển tiến độ dự án trong tiếng Anh được gọi là Project Schedule Development.

Phát triển tiến độ dự án là quá trình phân tích trình tự thực hiện các công việc, thời gian thực hiện, các yêu cầu về nguồn lực và các ràng buộc về tiến độ để lập tiến độ. 

Đưa các thông số về công việc, thời gian thực hiện, các nguồn lực vào công cụ lập tiến độ sẽ cho ra một bảng tiến độ dự án với các mốc thời gian dự kiến hoàn thành từng công việc cụ thể. 

Đặc điểm

Phát triển một bản tiến độ dự án là một quá trình được lặp lại nhiều lần để có được một tiến độ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của các bên liên quan. 

Tiến độ dự án xác định thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho từng hoạt động và các sự kiện chính. 

Phát triển tiến độ dự án có thể đòi hỏi phải xem xét và ước tính lại các mốc thời gian và các nguồn lực để đưa ra một bản tiến độ dự án được nhóm quản lí dự án chấp nhận và trở thành bản kế hoạch tiến độ để theo dõi và kiểm soát tiến độ thực tế. 

Bản kế hoạch tiến độ dự án là một cấu thành trong bản kế hoạch quản lí dự án.

Kĩ thuật thực hiện

Các kĩ thuật áp dụng trong lập tiến độ dự án 

– Sơ đồ mạng dự án (phương pháp đường găng)

Sơ đồ mạng dự án là một trình bày bằng biểu đồ về trình tự thực hiện các công việc, mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của từng công việc, và các công việc nằm trên đường găng. 

Sơ đồ mạng dự án cho biết tiến độ dự án thông qua việc xác định mối quan hệ phụ thuộc, trình tự và thời gian bắt đầu và kết thúc của tất cả các hoạt động.

– Điều độ nguồn lực (resource leveling)

Điều độ nguồn lực là một kĩ thuật phân tích sơ đồ mạng dự án áp dụng cho tiến độ dự án đã được phát triển ra bằng phương pháp đường găng ở trên.

– Phân tích kịch bản

Phân tích kịch bản dựa trên việc phân tích câu hỏi: ‘Tình hình sẽ như thế nào nếu kịch bản X xảy ra’.

– Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án là việc rút ngắn thời gian thực hiện dự án nhưng không làm thay đổi phạm vi dự án để đáp ứng các ràng buộc về tiến độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu phải hoàn thành dự án vào một thời điểm nhất định, hoặc đáp ứng các yêu cầu quản lí khác về tiến độ thực hiện.

(Tài liệu tham khảo: Quản trị dự án, TS. Nguyễn Quốc Duy, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 2012)

Định nghĩa tóm tắt:

Phát triển tiến độ dự án có tên tiếng Anh là Project Schedule Development.

Phát triển tiến độ dự án là quá trình phân tích trình tự thực hiện các công việc, thời gian thực hiện, các yêu cầu về nguồn lực và các ràng buộc về tiến độ để lập tiến độ.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Phát triển tiến độ dự án (Project Schedule Development) là gì? Kĩ thuật thực hiện. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Phát triển tiến độ dự án (hay trong tiếng Anh là Project Schedule Development). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.