Phát triển văn kiện dự án

[CPP] PHÁT TRIỂN VĂN KIỆN DỰ ÁN là gì? Tên tiếng Anh của Phát triển văn kiện dự án là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Phát triển văn kiện dự án.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Phát triển văn kiện dự án Develop Project Charter

Khái niệm Phát triển văn kiện dự án

Phát triển văn kiện dự án trong tiếng Anh được gọi là Develop Project Charter.

Phát triển văn kiện dự án là quá trình phát triển một bộ tài liệu dự án chính thức cho phép dự án được thực hiện và văn bản hoá những yêu cầu ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các chủ thể dự án.

Dự án được quyết định thực hiện bởi một ai đó bên ngoài dự án như người bảo trợ, văn phòng quản lí dự án, uỷ ban xét duyệt dự án.

Tuy nhiên nhà quản lí dự án nên được bổ nhiệm sớm và tham gia ngay từ ban đầu vào quá trình phát triển văn kiện dự án bởi vì văn kiện dự án xác định trách nhiệm và quyền hạn của nhà quản lí dự án trong việc huy động các nguồn lực để thực hiện dự án.

Căn cứ

Để phát triển văn kiện dự án cần căn cứ vào những yếu tố sau:

– Bản mô tả sản phẩm/dịch vụ mà dự án dự kiến sẽ tạo ra, nhu cầu của doanh nghiệp (nhu cầu thị trường, nhu cầu về mặt tổ chức của công ty, yêu cầu đề xuất từ khách hàng, tiến bộ kĩ thuật, qui định pháp luật…).

– Dựa trên phân tích các điều kiện môi trường (tiêu chuẩn của chính phủ hoặc ngành, cơ cấu tổ chức công ty, và các điều kiện thị trường khác).

– Các nguồn lực của công ty về các tiêu chuẩn qui định, mẫu văn kiện dự án và cơ sở dữ liệu.

Nội dung

Văn kiện dự án được xây dựng dựa trên sự phân tích và đánh giá của các chuyên gia và văn kiện dự án là tài liệu ban đầu về dự án và gồm những nội dung chính sau:

– Lí do tiến hành và mục đích của dự án

– Các mục tiêu định lượng và tiêu chuẩn đánh giá dự án

– Các yêu cầu chung về dự án

– Mô tả khái quát về dự án

– Những rủi ro chính

– Tóm tắt các mốc thời gian thực hiện dự án

– Tóm tắt ngân sách dự án

– Yêu cầu về đệ trình và phê duyệt dự án (cái gì đảm bảo cho sự thành công dự án, ai ảnh hưởng đến sự thành công dự án, ai có quyền quyết định dừng thực hiện dự án) 

– Bổ nhiệm nhà quản lí dự án, trách nhiệm và quyền hạn

– Người bảo trợ dự án hoặc người thông qua văn kiện dự án

(Tài liệu tham khảo: Quản trị dự án, TS. Nguyễn Quốc Duy, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư, 2012)

Định nghĩa tóm tắt:

Phát triển văn kiện dự án có tên tiếng Anh là Develop Project Charter.

Phát triển văn kiện dự án là quá trình phát triển một bộ tài liệu dự án chính thức cho phép dự án được thực hiện và văn bản hoá những yêu cầu ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các chủ thể dự án.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Phát triển văn kiện dự án (Develop Project Charter) là gì? Căn cứ và nội dung. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Phát triển văn kiện dự án (hay trong tiếng Anh là Develop Project Charter). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.