[CPP] SỔ CÁI TÀI SẢN là gì? Tên tiếng Anh của Sổ cái tài sản là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Sổ cái tài sản.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Sổ cái tài sản Asset Ledger

Khái niệm Sổ cái tài sản

Sổ cái tài sản trong tiếng Anh là Asset Ledger.

Sổ cái tài sản là một phần hồ sơ kế toán của công ty, ghi lại các mục nhật kí chung liên quan đến mặt tài sản của bảng cân đối kế toán.

Sổ cái tài sản sẽ có nhiều tài khoản phụ. Công ty càng lớn, sổ cái tài sản sẽ càng nhiều và phức tạp.

Đặc điểm của sổ cái tài sản

Sổ cái tài sản đơn giản là một sổ kế toán ghi chép tài sản của công ty. Tài sản ngắn hạn được tách ra khỏi tài sản dài hạn, sau đó các thành phần của tài sản ngắn hạn và dài hạn cũng được tách ra.

Các tài khoản phụ trong sổ cái tài sản có thể được mở rộng. Ví dụ, các loại tài sản cố định có thể bao gồm bất động sản, nhà máy và thiết bị,…

Sổ cái tài sản là một trong những tài khoản mà công ty con sẽ ghi vào sổ cái chung của công ty. Sổ cái được sử dụng để xây dựng báo cáo tài chính và thường được coi là hồ sơ kế toán chính thức của công ty.

Ví dụ về sổ cái tài sản

Sổ cái tài sản là hồ sơ nội bộ của công ty do đó sẽ không được phép công khai. Đối với các công ty đã đăng kí theo Luật Chứng khoán, báo cáo tài chính sẽ được công khai cho công chúng.

Bảng cân đối kế toán của một công ty sẽ ghi rõ các tài sản ngắn hạn và dài hạn. 

Công ty Honeywell International Inc. đã liệt kê các tài sản sau trên bảng cân đối kế toán hợp nhất kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017:

– Tiền và các khoản tương đương tiền

– Đầu tư ngắn hạn

– Khoản phải thu

– Hàng tồn kho

– Tài sản ngắn hạn khác

– Đầu tư và các khoản phải thu dài hạn

– Bất động sản, nhà máy và thiết bị

– Lợi thế thương mại

– Tài sản vô hình khác

– Thuế thu nhập hoãn lại

– Tài sản dài hạn khác

Nói chung, một số chi tiết bổ sung có thể được thêm vào trong thuyết minh báo cáo tài chính của công ty, nhưng chi tiết của từng loại tài sản được công ty lưu giữ trong hồ sơ sẽ được sử dụng để xây dựng tài khoản tài sản trong bảng cân đối kế toán.

Cả kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập đều có thể xem xét các sổ cái này và các sổ cái khác để kiểm tra tính đầy đủ và chính xác, đảm bảo qui trình lập báo cáo tài chính hợp lý.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Sổ cái tài sản có tên tiếng Anh là Asset Ledger.

Sổ cái tài sản là một phần hồ sơ kế toán của công ty, ghi lại các mục nhật kí chung liên quan đến mặt tài sản của bảng cân đối kế toán.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Sổ cái tài sản (Asset Ledger) là gì? Đặc điểm của sổ cái tài sản. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Sổ cái tài sản (hay trong tiếng Anh là Asset Ledger). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.