Tài khoản kế toán tạm thời

[CPP] TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TẠM THỜI là gì? Tên tiếng Anh của Tài khoản kế toán tạm thời là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tài khoản kế toán tạm thời.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tài khoản kế toán tạm thời Temporary accounts / Nominal accounts

Khái niệm Tài khoản kế toán tạm thời

Tài khoản kế toán thực trong tiếng Anh là Permanent accounts hay Real accounts

Tài khoản kế toán thực là các tài khoản không đóng vào cuối năm kế toán và có số dư.

Tài khoản kế toán tạm thời trong tiếng Anh là Temporary accounts hay Nominal accounts.

Tài khoản kế toán tạm thời là tài khoản sổ cái chung bắt đầu mỗi năm kế toán, có số dư bằng không. Khi kết thúc niên độ kế toán số dư trong tài khoản sẽ được kết chuyển sang tài khoản khác.

Đặc trưng

Tài khoản kế toán thực

– Tài khoản kế toán thực là những tài khoản cung cấp số liệu để lập Bảng cân đối kế toán bao gồm các tài khoản phản ánh các chỉ tiêu kinh tế – tài chính trên Bảng cân đối kế toán.

– Loại tài khoản này bao gồm cả những tài khoản điều chỉnh giảm cho các đối tượng kế toán là tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu.

– Những tài khoản kế toán này có số dư, do vậy chúng có tên gọi là ‘Tài khoản kế toán thực‘. Kế toán căn cứ vào những số dư này để lập nên những chỉ tiêu tương ứng trên Bảng cân đối kế toán.

– Các chỉ tiêu kinh tế – tài chính trên Bảng cân đối kế toán có thể là những chỉ tiêu trong hoặc ngoài bảng. Theo đó loại tài khoản này gồm tài khoản trong bảng và tài khoản ngoài bảng.

– Tài khoản trong bảng cung cấp số liệu để lập các chỉ tiêu kinh tế – tài chính về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán thuộc phần trong Bảng cân đối kế toán.

– Tài khoản ngoài bảng cung cấp số liệu để lập các chỉ tiêu kinh tế – tài chính ở phần ngoài Bảng cân đối kế toán, gồm các tài khoản phản ánh tài sản hiện có ở đơn vị.

Ví dụ: Tài khoản tài sản thuê ngoài; tài khoản vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận  gia công… và các tài khoản phản ánh một số chỉ tiêu kinh tế đã phản ánh ở các tài khoản trong Bảng cân đối kế toán nhưng đơn vị vẫn cần theo dõi, quản lí: Tài khoản nợ khó đòi đã xử lí, tài khoản ngoại tệ các loại…

Tài khoản kế toán tạm thời

Tài khoản kế toán tạm thời là tài khoản kế toán cung cấp số liệu lập Báo cáo kết quả hoạt động, bao gồm các tài khoản phản ánh đối tượng kế toán là thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động.

Những tài khoản này không có số dư cuối kì, số phát sinh trong kì được kết chuyển, phân bổ hết cho những đối tượng kế toán khác trong quá trình xác định kết quả hoạt động. 

Do vậy, những tài khoản kế toán này được gọi là ‘Tài khoản kế toán tạm thời’.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Nguyên lí kế toán, NXB Tài chính)

Định nghĩa tóm tắt:

Tài khoản kế toán tạm thời có tên tiếng Anh là Temporary accounts / Nominal accounts.

Tài khoản kế toán tạm thời là tài khoản sổ cái chung bắt đầu mỗi năm kế toán, có số dư bằng không. Khi kết thúc niên độ kế toán số dư trong tài khoản sẽ được kết chuyển sang tài khoản khác.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tài khoản kế toán thực (Permanent accounts) và tài khoản tạm thời (Temporary accounts) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tài khoản kế toán tạm thời (hay trong tiếng Anh là Temporary accounts / Nominal accounts). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.