[CPP] TÀI SẢN PHI RỦI RO là gì? Tên tiếng Anh của Tài sản phi rủi ro là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tài sản phi rủi ro.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tài sản phi rủi ro Risk-free asset

Khái niệm Tài sản phi rủi ro

Tài sản phi rủi ro trong tiếng Anh là Risk-free asset. Tài sản phi rủi ro được hiểu là những tài sản mang lại tỉ suất lợi tức chắc chắn bằng lãi suất phi rủi ro.

Thuật ngữ liên quan

– Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit, viết tắt CDs hay CD) là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác.

– Thương phiếu (commercial paper) là những giấy nhận nợ do các công ty có uy tín phát hành để vay vốn ngắn hạn từ thị trường tài chính.

Bản chất và đặc trưng của tài sản phi rủi ro

– Trên thực tế không có tài sản nào hoàn toàn không có rủi ro, tuy nhiên các nhà nghiên cứu thường lấy tín phiếu kho bạc làm cơ sở cho tài sản phi rủi ro trên thị trường. Bản chất ngắn hạn của các tín phiếu làm cho giá trị của chúng không nhạy cảm với những biến động lãi suất.

– Khi đó, nhà đầu tư có thể chốt lợi tức danh nghĩa ngắn hạn bằng cách mua một tín phiếu và nắm giữ tín phiếu đó đến khi đáo hạn. Ngoài ra những biến động về lạm phát trong thời gian vài tuần, thậm chí vài tháng, không đáng kể so với sự thay đổi về lợi tức của cổ phiếu.

– Một số nhà đầu tư thường sử dụng các công cụ trên thị trường tiền tệ làm tài sản phi rủi ro ro. Đây là những công cụ ngắn hạn, do đó hầu như không chịu tác động bởi rủi ro lãi suất và tương đối an toàn với rủi ro tài chính.

– Hầu hết các quĩ trên thị trường tiền tệ nắm giữ chủ yếu ba loại chứng khoán – tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng (CDs), và thương phiếu (CP).

– Lợi tức đến khi đáo hạn trên chứng chỉ tiền gửi – CDs và thương phiếu – CP trong cùng khoảng thời gian như nhau luôn cao hơn lợi tức của các tín phiếu.

Rủi ro của các khoản đầu tư ngắn hạn hàng đầu như CDs và CP rất nhỏ so với rủi ro của hầu hết các tài sản khác như trái phiếu doanh nghiệp dài hạn, chứng khoán doanh nghiệp hoặc bất động sản.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Tài sản phi rủi ro có tên tiếng Anh là Risk-free asset.

Tài sản phi rủi ro được hiểu là những tài sản mang lại tỉ suất lợi tức chắc chắn bằng lãi suất phi rủi ro.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tài sản phi rủi ro (Risk-free asset) là gì? Bản chất và đặc trưng của tài sản phi rủi ro. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tài sản phi rủi ro (hay trong tiếng Anh là Risk-free asset). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.