Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả

[CPP] THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN KẾT QUẢ là gì? Tên tiếng Anh của Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả Result-based Monitoring and Evaluation

Khái niệm Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả

Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả trong tiếng Anh gọi là: Result-based Monitoring and Evaluation.

Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả là một quá trình liên tục thu thập và phân tích số liệu về các chỉ số theo dõi để so sánh với các kết quả dự kiến, xem xét mức độ thực hiện của các mục tiêu kế hoạch. 

Đối tượng của theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả không chỉ là các hoạt động, nguồn lực đầu vào như nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực để thực hiện các kế hoạch và các kết quả đầu ra của kế hoạch mà còn xem xét kết quả và tác động của thực hiện kế hoạch dựa trên mối liên hệ logic giữa các chỉ số giám sát.

Đặc điểm

Cơ sở của theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả là lí thuyết về quản lí dựa trên kết quả phát triển. Quản lí dựa trên kết quả phát triển là một chiến lược hay phương pháp quản lí mà các tổ chức sử dụng để đảm bảo rằng các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình góp phần vào việc đạt được kết quả mong muốn. 

Theo Joly Zali Kusek và Ray C. Rist (World Bank – 2004), quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả được chia thành 10 bước, bao gồm: 

Đánh giá mức độ sẵn sàng của một quốc gia/tổ chức thực hiện quản lí theo kết quả; thống nhất về các kết quả cần theo dõi và đánh giá; lựa chọn các chỉ số then chốt để theo dõi kết quả; 

Thu thập các dữ liệu tình trạng ban đầu; thiết lập các chỉ tiêu phản ánh kết quả; theo dõi kết quả; tiến hành đánh giá; báo cáo các phát hiện; sử dụng các phát hiện; và duy trì hệ thống theo dõi và đánh giá trong tổ chức.

Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả là một trong những phương pháp theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển.

Thực hiện theo dõi và đánh giá là khâu có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển.

Theo dõi và đánh giá là hai quá trình có liên quan mật thiết và không thể thiếu đối với các cấp kế hoạch, không chỉ trong quá trình điều hành thực hiện các hoạt động của một kì kế hoạch mà còn cả cho quá trình lập kế hoạch các kì tiếp theo trong tương lai.

Theo dõi và đánh giá tốt phải được coi là nền tảng cho sự thành công của quá trình triển khai một kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

(Tài liệu tham khảo: Kế hoạch hóa phát triển, GS.TS. Ngô Thắng Lợi, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019)

Định nghĩa tóm tắt:

Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả có tên tiếng Anh là Result-based Monitoring and Evaluation.

Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả là một quá trình liên tục thu thập và phân tích số liệu về các chỉ số theo dõi để so sánh với các kết quả dự kiến, xem xét mức độ thực hiện của các mục tiêu kế hoạch.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả (hay trong tiếng Anh là Result-based Monitoring and Evaluation). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.