Tiêu chuẩn ISO 14051:2011

[CPP] TIÊU CHUẨN ISO 14051:2011 là gì? Tên tiếng Anh của Tiêu chuẩn ISO 14051:2011 là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tiêu chuẩn ISO 14051:2011.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tiêu chuẩn ISO 14051:2011 ISO 14051:2011 Environmental management – Material flow cost accounting – General framework

Khái niệm Tiêu chuẩn ISO 14051:2011

Tiêu chuẩn ISO 14051:2011 hay Tiêu chuẩn Quản lí Môi trường – Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu – Khuôn khổ chung có tên tiếng Anh là: ISO 14051:2011 Environmental management — Material flow cost accounting — General framework.

Tiêu chuẩn ISO 14051: 2011 là tiêu chuẩn đưa ra khung chung cho kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA). 

Theo MFCA, các luồng và trữ lượng vật liệu trong qui trình sản xuất kinh doanh được theo dõi và định lượng theo đơn vị vật lí (ví dụ: khối lượng, thể tích) và các chi phí liên quan đến các luồng vật liệu đó cũng được ước lượng. 

Thông tin kết quả có thể đóng vai trò như là động lực để các tổ chức và nhà quản lí tìm kiếm cơ hội để đồng thời tạo ra lợi ích tài chính và giảm các tác động xấu đến môi trường.

Giới thiệu 

MFCA có thể áp dụng cho mọi tổ chức sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng, bất kể sản phẩm, dịch vụ, qui mô, cấu trúc, vị trí và hệ thống quản lí và kế toán hiện có của tổ chức.

MFCA có thể được mở rộng cho các tổ chức khác trong chuỗi cung ứng, cả thượng nguồn (upstream) và hạ nguồn (downstream), do đó giúp phát triển cách tiếp cận tích hợp để cải thiện hiệu quả sử dụng vật liệu và năng lượng trong chuỗi cung ứng. 

Việc mở rộng này có thể có lợi vì việc tạo ra chất thải trong một tổ chức thường được quyết định bởi tính chất hoặc chất lượng của nguyên vật liệu được cung cấp bởi nhà cung cấp hoặc bởi đặc điểm kĩ thuật của sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. 

Theo định nghĩa, kế toán quản trị và kế toán quản trị môi trường (EMA) tập trung vào việc cung cấp cho các tổ chức thông tin để ra quyết định nội bộ. MFCA, một trong những công cụ chính của EMA, cũng tập trung vào thông tin cho việc ra quyết định nội bộ và nhằm bổ sung cho các hoạt động kế toán quản trị và quản trị môi trường hiện có. 

Mặc dù tổ chức có thể chọn đưa chi phí bên ngoài vào phân tích MFCA, chi phí bên ngoài nằm ngoài phạm vi của ISO 14051: 2011. Khung MFCA được trình bày trong ISO 14051: 2011 bao gồm các thuật ngữ chung, mục tiêu và nguyên tắc, các yếu tố cơ bản và các bước thực hiện. 

Tuy nhiên, các qui trình tính toán chi tiết hoặc thông tin về các kĩ thuật để cải thiện hiệu quả sử dụng vật liệu hoặc năng lượng nằm ngoài phạm vi của ISO 14051: 2011. 

ISO 14051:2011 không dành cho mục đích cấp giấy chứng nhận của bên thứ ba

(Tài liệu tham khảo: International Organization for Standardization)

Định nghĩa tóm tắt:

Tiêu chuẩn ISO 14051:2011 có tên tiếng Anh là ISO 14051:2011 Environmental management – Material flow cost accounting – General framework.

Tiêu chuẩn ISO 14051: 2011 là tiêu chuẩn đưa ra khung chung cho kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA).

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tiêu chuẩn ISO 14051:2011 là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tiêu chuẩn ISO 14051:2011 (hay trong tiếng Anh là ISO 14051:2011 Environmental management – Material flow cost accounting – General framework). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.