Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

[CPP] TỔ CHỨC BẢO HIỂM TƯƠNG HỖ là gì? Tên tiếng Anh của Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Mutual Insurance Company

Khái niệm Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong tiếng Anh được gọi là Mutual Insurance Company.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên.

Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm. Về mặt pháp lí, họ vừa là hội viên, vừa là những người được bảo hiểm.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức.

Thuật ngữ liên quan

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người đóng bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm.

Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có các quyền sau đây:

1. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.

2. Tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo qui định của pháp luật.

3. Quyết định về mức phí bảo hiểm mà thành viên của tổ chức phải đóng góp; nhận hoặc từ chối nhận bảo hiểm theo qui định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và các qui định khác của pháp luật có liên quan.

4. Chủ động lựa chọn nghiệp vụ bảo hiểm, địa bàn hoạt động, quy mô và cơ cấu tổ chức phù hợp.

5. Quyết định việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ theo Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và các qui định khác của pháp luật có liên quan.

6. Các quyền khác theo qui định của pháp luật.

Nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có các nghĩa vụ sau đây:

1. Kinh doanh trong phạm vi, địa bàn và nghiệp vụ được qui định trong Giấy phép thành lập và hoạt động.

2. Tuân thủ các qui định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính.

3. Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh theo qui định của pháp luật.

4. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

5. Bảo đảm các quyền của thành viên và thực hiện các cam kết đối với thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

6. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật.

7. Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Kinh doanh Bảo hiểm, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê, 2003. Nghị định 18/2005/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Luật Kinh doanh bảo hiểm, 2000)

Định nghĩa tóm tắt:

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tên tiếng Anh là Mutual Insurance Company.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tổ chức bảo hiểm tương hỗ (Mutual Insurance Company) là gì? Quyền và nghĩa vụ. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tổ chức bảo hiểm tương hỗ (hay trong tiếng Anh là Mutual Insurance Company). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.