Tổng chi phí phát triển

[CPP] TỔNG CHI PHÍ PHÁT TRIỂN là gì? Tên tiếng Anh của Tổng chi phí phát triển là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tổng chi phí phát triển.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tổng chi phí phát triển Total Development Cost

Khái niệm Tổng chi phí phát triển

Tổng chi phí phát triển trong tiếng Anh tạm dịch là: Total Development Cost.

Tổng chi phí phát triển là toàn bộ các chi phí phát triển cần thiết dự kiến đầu tư vào một bất động sản.

Bất động sản này có tiềm năng phát triển, phù hợp với qui định của pháp luật (về các định mức kinh tế-kĩ thuật, tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và hạch toán chi phí sản xuất, đầu tư) và đáp ứng được mục đích sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất của thửa đất thẩm định giá. 

Thành phần chi phí

Tổng chi phí phát triển gồm các khoản:

– Chi phí hạ tầng kĩ thuật và các chi phí có liên quan khác;

– Chi phí xây dựng gồm chi phí phá dỡ các công trình xây dựng, chi phí san lấp mặt bằng xây dựng, chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình, xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công;

– Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác;

– Chi phí quản lí dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lí dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng;

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có), lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập Báo cáo kinh tế – kĩ thuật, chi phí thiết kế, chi phí tư vấn giám sát xây dựng công trình và các chi phí tư vấn khác liên quan;

– Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh (nếu có) và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được áp dụng trong thời gian thực hiện dự án trường hợp dự án kéo dài trong nhiều năm;

– Chi phí khác (như chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư, chi phí bảo hiểm công trình,…);

– Chi phí kinh doanh;

– Chi phí lãi vay, thuế…

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng không tính đến trong tổng chi phí phát triển.

(Tài liệu tham khảo: Thông tư 145/2016/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11)

Định nghĩa tóm tắt:

Tổng chi phí phát triển có tên tiếng Anh là Total Development Cost.

Tổng chi phí phát triển là toàn bộ các chi phí phát triển cần thiết dự kiến đầu tư vào một bất động sản.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tổng chi phí phát triển (Total Development Cost) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tổng chi phí phát triển (hay trong tiếng Anh là Total Development Cost). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.