Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh

[CPP] TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÍ KINH DOANH là gì? Tên tiếng Anh của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh Business Registration Support Center

Khái niệm Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh trong tiếng Anh tạm dịch là: Business Registration Support Center.

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh là đơn vị thuộc Cục Quản lí đăng kí kinh doanh, thực hiện chức năng hỗ trợ đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ phù hợp với qui định của pháp luật và phân cấp quản lí của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện dịch vụ hỗ trợ đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật.

2. Quản lí, vận hành và đầu tư duy trì, nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã từ nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu phí được để lại, Quĩ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu khác theo qui định của pháp luật.

3. Cung cấp dịch vụ thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Phát hành ấn phẩm thông tin đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật.

4. Đào tạo, tập huấn pháp luật về đăng kí kinh doanh và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã cho các cơ quan đăng kí kinh doanh, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên phạm vi cả nước.

5. Quản lí tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo qui định của pháp luật và phân cấp của Cục Quản lí đăng kí kinh doanh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Quản lí đăng kí kinh doanh giao.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 573/QĐ-BKHĐT Về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh thuộc Cục Quản lí đăng kí kinh doanh)

Định nghĩa tóm tắt:

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh có tên tiếng Anh là Business Registration Support Center.

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh là đơn vị thuộc Cục Quản lí đăng kí kinh doanh, thực hiện chức năng hỗ trợ đăng kí doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo qui định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng kí kinh doanh (hay trong tiếng Anh là Business Registration Support Center). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.