Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

[CPP] VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH là gì? Tên tiếng Anh của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Department of Banking and Financial Institutions

Khái niệm Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính trong tiếng Anh gọi là: Department of Banking and Financial Institutions.

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (gọi tắt là Vụ Tài chính ngân hàng) là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lí thị trường tài chính và dịch vụ tài chính thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Tài chính; 

Quản lí tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính; quản lí nhà nước về hoạt động xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng, các quĩ tài chính nhà nước và định chế tài chính khác.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tài chính ngân hàng có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

2. Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lí công chức, tài sản được giao theo qui định.

3. Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

4. Vụ Tài chính ngân hàng có các phòng:

a) Phòng Thị trường tài chính;

b) Phòng Ngân hàng;

c) Phòng Các định chế tài chính;

d) Phòng Xổ số và trò chơi có thưởng.

5. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng qui định.

6. Vụ Tài chính ngân hàng làm việc theo tổ chức phòng kết hợp với chế độ chuyên viên. Đối với công việc thực hiện theo chế độ chuyên viên, Vụ trưởng phân công nhiêm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Biên chế của Vụ Tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Trách nhiệm, quyền hạn của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

1. Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo qui định tại Điều 2 Quyết định số 289/QĐ-BTC.

2. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ công tác kiểm trả, tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, hoạch định chiến lược và nghiên cứu, xây dựng chính sách thuộc lĩnh vực quản lí của Vụ.

3. Kí các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời vướng mắc đối với các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lí của Vụ và các văn bản kí thừa ệnh, ủy quyền của Bộ trưởng theo qui chế làm việc của Bộ.

4. Kí các chứng từ, thông tri duyệt y dự toán, các lệnh thu nộp ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lí của Vụ theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 289/QĐ-BTC Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín tài chính)

Định nghĩa tóm tắt:

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có tên tiếng Anh là Department of Banking and Financial Institutions.

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lí thị trường tài chính và dịch vụ tài chính thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ Tài chính; Quản lí tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính;…

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (hay trong tiếng Anh là Department of Banking and Financial Institutions). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.